Home » Projecten » Project Endo-apotheek

Project Endo-apotheek

Aanleiding

De afgelopen jaren zijn mensen met een bijnieraandoening regelmatig geconfronteerd met situaties waarin medicatie niet geleverd kon worden, zoals gewenst. De knelpunten zijn:

  • De medicatie is soms niet beschikbaar
  • De medicatie wordt soms niet in de juiste dosering geleverd door de apotheek en dit leidt tot problemen bij de juiste inname van de medicatie
  • De medicatie wordt soms niet of slechts deels vergoed

Dit heeft in de apotheken en in de contacten met apothekersassistenten nogal eens tot onverkwikkelijke contacten geleid.

Het bestuur van BijnierNET bespreekt haar zorgen over de continuïteit van de medicatielevering en – bewaking met alle stakeholders, waaronder het Ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

In samenwerking met apothekers, apothekersassistenten, patiënten met een endocriene aandoening en voorschrijvend artsen, een keten voor veilige en continue medicatiebewaking opzetten.

Plan

Het plan bestaat uit vier onderdelen, zoals hieronder weergegeven.

In de loop van het project zal ook de Bijnier app opgenomen in het project.

Beoogd resultaat

Continue en veilige medicamenteuze behandeling voor mensen met o.a. een hypofyse- en/of bijnieraandoening.

Tijdpad

Startdatum: 1 oktober 2019
Einddatum: 1 augustus 2020

Klankbordgroep

Bijniervereniging NVACP

Nederlandse Hypofyse Stichting

Projectteam

Johan Beun – coördinator BijnierNET

Marc van Loenhout – apotheker

Bas van Vlijmen – ziekenhuisapotheker

Margriet Alkemade – projectmanager apotheek

Anton Franken – internist-endocrinoloog

Jacqueline Neijenhuis – procesbegeleider

 


Dit project is gestart  in opdracht van het bestuur van BijnierNET. Deze pagina is gepubliceerd op 13 november 2019.