Home » Producten » Thesaurus Bijnieraandoeningen

Waarom een overzicht als een Thesaurus?

Het is belangrijk dat we dezelfde ziektebeelden ook allemaal dezelfde namen geven.
Het is immers voor de overdracht van mens naar mens belangrijk dat we elkaar goed en naadloos begrijpen. Voor machines is het nog belangrijker, die kunnen immers geen aanvullende vragen stellen als ze het niet begrijpen.
Daarom heeft BijnierNET besloten om samen met Nictiz en met DHD een Thesaurus te maken voor bijnierziekten.

Wat is een Thesaurus?

Dat is in ons geval een geordende verzameling woorden, namen van bijnierziektebeelden,
termen waarvan we in de bijgaande tekening niet alleen de onderlinge hiërarchische relaties weergeven maar ook zorgen dat de (semantische) relaties goed zijn vastgelegd door juist gebruik te maken van de juiste code systemen.
Dankzij het gebruik van de codes van Snomed (*) en die van ICD10 (**) en van de DHD (***) in onze thesaurus kunnen we nu samen bevorderen dat de ziekten de juiste namen krijgen en dat de juiste namen van de ziekte, van de diagnose ook op de juiste wijze kan worden vastgelegd in de IT systemen zodat er geen Babylonische spraakverwarring kan ontstaan en een ieder elkaar goed kan begrijpen. Niet alleen over heel Nederland maar over de hele wereld.
Dankzij het eenduidig en tijdig registreren krijgen we op den duur ook betrouwbare statische informatie, informatie die we nu nog niet hebben over (alle) bijnierziekten.
We hopen dat we met deze aanzet samen beter kunnen borgen dat we allen de juiste dingen goed opschrijven.

Voorbeeld:

Bijnierschorsinsufficiëntie kan verschillende onderliggende oorzaken hebben. Een voorbeeld hiervan is de ziekte van Addison, een vorm van primaire bijnierschorsinsufficiëntie. Dus ook iedere vorm van bijnierschorsinsufficiëntie heeft een naam en bijpassende codering. Op deze manier wordt het mogelijk om specifieke benamingen te gebruiken voor de verschillende (vormen van de) bijnieraandoeningen.

Gebruik

De namen en codes kunnen zo in het zorgproces voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

  • het opschrijven van de diagnose in het dossier
  • facturering van de geleverde zorg
  • het uitvoeren van statistieken
  • bij communicatie tussen zorgverleners (eenheid van taal) zowel in binnen- als buitenland.

BijnierNET heeft een steentje bijgedragen aan het in kaart brengen van de in Nederland bekende bijnieraandoeningen. De verschillende benamingen zijn handig geordend. Het resultaat hiervan ziet u in onderstaande schema’s.

U ziet in het schema achter de naam van de ziekten een code in het rood en een code in het groen.

  • De rode code is bedoeld is een SnoMed* code, die belangrijk is bij digitale gegevensuitwisseling.
  • De groene code is bedoeld voor ICD-10** code en dat is de internationale codering voor ziekten.
  • De grijze code is bedoeld voor DHD***, de datawarehouse van de Nederlandse ziekenhuizen

Klap de onderstaande pagina’s uit of Download en print de thesaurus in pdf.

De thesaurus wordt vernieuwd en de nieuwe versie van de thesaurus wordt naar verwachting eind maart 2019 opgeleverd.

(*) “Snomed is een internationale organisaties die zorgt voor een internationaal, medisch terminologie stelsel met een grote gestructureerde verzameling medische termen. Dankzij Snomed kunnen medische termen over taalgrenzen heen worden gebracht.

(**)  De ICD-10 is de tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Het is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie.

(***)  DHD verzamelt, beheert en bewerkt in Nederland data van ziekenhuizen en universitair medische centra. DHD geeft die data vervolgens terug in de vorm van informatie.  DHD is er van en voor alle ziekenhuizen en universitair medische centra in Nederland. 

 

International version: http://adrenals.eu/basic-info/thesaurus/