Home » Nieuws » Bijniernet levert bijdrage aan 2e professionaliseringsdag voor arbeidsdeskundigen

Bijniernet levert bijdrage aan 2e professionaliseringsdag voor arbeidsdeskundigen

Donderdag 29 juni organiseerden de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVVvA), Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) een dag vol colleges, workshops en lezingen voor arbeidsdeskundigen. Daaraan hebben zo’n 400 personen deelgenomen.

Alida Noordzij en Peter van den Broek gaven 3x de workshop Arbeidsparticipatie met een endocriene aandoening. Zij vertelden daar aan de hand van de animatie van Hilda waar mensen met een zeldzame bijnieraandoening tegenaan lopen. Variërend van een verlate diagnose, een ziekteverloop die niet past binnen wettelijke termijnen van de Wet Poortwachter, tot gebrek aan kennis en onbegrip in de werkomgeving en niet-passende kaders voor werken met een chronische aandoening.

Alida en Peter riepen op tot:
• Alertheid

• Oordeelvrij open staan voor situatie
• Oog voor niet-gediagnosticeerde (zeldzame) aandoeningen

• Flexibiliteit

• Grillig verloop, daarop afgestemd arbeids(re-integratie)beoordelingstraject
• Zo nodig terugverwijzen naar verzekeringsarts

• Mensgerichte benadering

• Begrip. Ook bij (nog) niet-gediagnosticeerde klachten
• Inleving. Impact op leven, waaronder arbeid

• Lef

• Handen in vuur durven steken
• Zo nodig tegen haren instrijken (procedures, taakstellingen)

De presentatie vormde de basis voor een geanimeerde uitwisseling van vragen, denkbeelden en suggesties met drie geïnteresseerde groepen. Zaken die langskwamen waren:
• Informatie over de specifieke bijnieraandoeningen, symptomen en consequenties op het (arbeids)leven van patiënten
• Welke (bloed)onderzoeken zijn door welke artsen af te nemen voor een juiste diagnose (gespecialiseerde endocrinoloog)
• Signalen of te stellen vragen die kunnen wijzen op een (mogelijke) bijnieraandoening (checklist of beslisboom?)
• De rol van de arbeidsdeskundige (geen arts, geen medische informatie)
• Als er wel een juiste diagnose is, welke aanpassingen in de werksituatie zijn dan aangewezen om de inzetbaarheid te optimaliseren

Voor een deel is het antwoord op een deel van de vragen te vinden op de website www.werkwijzer.online en de speciaal voor arbeidsprofessionals ontwikkelde factsheets.
Voor een ander deel bevestigt deze professionaliseringsslag dat een gezamenlijke inspanning nodig is van arbeidsprofessionals, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen om tot echte oplossingen te komen voor mensen met een endocriene aandoening.