Home » Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven – Themapagina » Overzicht top 15 knelpunten

Syndroom van Cushing

Op basis van vastgestelde knelpunten worden twee kwaliteitsmodules voor de behandeling van mensen met Syndroom van Cushing geschreven. Deze twee modules gaan over de restklachten en comorbiditeit en de begeleiding in de perioperatieve periode.

De knelpunten zijn geïnventariseerd door bestudering van (informatie)bronnen, zoals daar zijn:

  • Literatuuronderzoek en verzameling van richtlijncommentaren uit het veld
  • NIVEL rapport 
  • Onderzoek van digitaal forum van de Bijniervereniging NVACP

Daarna zijn zorgverleners en patienten en naasten gevraagd naar de voor hen belangrijkste knelpunten.

Dit heeft geresulteerd in onderstaande lijst van 15 knelpunten in de zorg voor mensen met het Syndroom van Cushing.

Knelpunten in de zorg

Q20 Gebrek aan een centrale zorgverlener
O1 Restklachten
Q38 Verminderde stressbestendigheid
Q14 Onvoldoende uitwisseling van informatie tussen de verschillende hulpverleners
Q11 Zorgverlener heeft onvoldoende aandacht voor gevolgen van stellen diagnose Cushing op leven partner/familieleden
Q23 Verkeerde behandeling van de aandoening heeft tot problemen geleid
Q7 Niet meteen serieus nemen van ongerustheid
Q29 Zorgverleners hebben onvoldoende aandacht voor niet-medische zaken
Q16 Onvoldoende expertise van de zorgverlener voor Cushing
Q10 Zorgverlener heeft onvoldoende aandacht voor gevolgen van stellen diagnose Cushing op leven patiënt
Z1 Diagnostische vertraging
Z2 Niet tijdig verwijzen van patiënt met hypercortisolisme naar expertisecentrum voor nader onderzoek
Z3 Onvoldoende aandacht voor comorbiditeit die (kan) bestaan
Z4 Geen uniforme uitvoering diagnostiek hypercortisolisme
Z5 Gebrek aan consensus over noodzaak medicamenteuze voorbereiding

Toelichting voor gebruik

Deze knelpunten zijn bepaald voor het schrijven van de kwaliteitsmodules. Het betekent dat voor de meeste zorgverleners en de meeste patienten dit de belangrijkste knelpunten zijn. De knelpunten beschrijven de grote gemene deler. Iedere individuele situatie kan anders zijn; u kunt als patient of ouder van een patient andere knelpunten ervaren. Bespreek uw ervaren knelpunten altijd met uw arts of specialistisch verpleegkundige.