Home » Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven – Themapagina » Overzicht top 15 knelpunten

Adrenogenitaal Syndroom

Op basis van vastgestelde knelpunten worden twee kwaliteitsmodules voor de behandeling van mensen met adrenogenitaal syndroom  (AGS) geschreven. Deze twee modules gaan over de zorg tijdens de transitieperiode en over behandeling en follow-up bij volwassenen.

De knelpunten zijn geïnventariseerd door bestudering van (informatie)bronnen, zoals daar zijn:

 • Literatuuronderzoek en verzameling van richtlijncommentaren uit het veld
 • NIVEL rapport volwassenen met AGS 2005
 • NIVEL rapport kinderen met AGS en hun ouders 2010
 • Onderzoek van digitaal forum van de Bijniervereniging NVACP

Daarna zijn zorgverleners en patienten en naasten gevraagd naar de voor hen belangrijkste knelpunten.

Dit heeft geresulteerd in onderstaande lijst van 15 knelpunten in de zorg voor mensen met adrenogenitaal syndroom.

Knelpunten in de zorg

 • Onvoldoende expertise van de zorgverlener voor AGS
 • Problemen met vergoeding door zorgverzekeraar
 • Onvoldoende uitwisseling van informatie tussen de verschillende hulpverleners
 • Er is geen zorgplan aanwezig
 • Gebrek aan een centrale zorgverlener
 • Onvoldoende aandacht voor effect stellen van de diagnose op partner/familieleden
 • Onvoldoende samenwerking tussen de verschillende hulpverleners
 • Problemen bij de herkenning van AGS
 • Alleen aandacht besteden aan medische zaken
 • Onvoldoende aandacht voor effect stellen van de diagnose op patiënt
 • Er is een gebrek aan harmonisatie van de hormoonbepalingen
 • Er zijn geen nationale stressinstructies
 • Er is onvoldoende duidelijkheid over de beste wijze van (glucocorticoïd en mineralocorticoïd) behandeling
 • Genetisch onderzoek wordt nog niet altijd ingezet bij de diagnostiek
 • De begeleiding tijdens de transitieperiode dient beter ingericht en georganiseerd te worden

 

Toelichting voor gebruik

Deze knelpunten zijn bepaald voor het schrijven van de kwaliteitsmodules. Het betekent dat voor de meeste zorgverleners en de meeste patienten dit de belangrijkste knelpunten zijn. De knelpunten beschrijven de grote gemene deler. Iedere individuele situatie kan anders zijn; u kunt als patient of ouder van een patient andere knelpunten ervaren. Bespreek uw ervaren knelpunten altijd met uw arts of specialistisch verpleegkundige.