Home » Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven – Themapagina » Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen » Zorgagenda: generieke module » Zorgagenda Adrenogenitaal syndroom op volwassen leeftijd

In deze bijlage van de Generieke module Zorgagenda wordt een voorbeeld gegeven voor Adrenogenitaal syndroom op volwassen leeftijd. 
De zorgagenda is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van het consult door zowel de patiënt als de zorgverlener. Patiënten kunnen tijdens de voorbereiding op elk consult in de zorgagenda aangeven aan welk onderdeel ze bij het consult in het ziekenhuis extra aandacht willen schenken en kunnen vragen, die ze tijdens het consult willen stellen, al op schrift stellen. De zorgagenda voor het betreffende consult in het ziekenhuis wordt bij voorkeur door de patiënt voorafgaand aan het consult ingevoerd in het elektronisch patiëntendossier. Indien dit niet mogelijk is, kan de zorgagenda meegenomen worden naar het consult. Door de zorgverlener worden in het elektronisch patiëntendossier de tijdens het consult met de patiënt gemaakte afspraken vastgelegd.

Onderwerpen van de zorgagenda

Organisatie van de zorg

 • Hoofdbehandelaar en betrokken zorgverleners (taken en verantwoordelijkheden)

Werkwijze diagnostische fase

 • Onderzoeken (welke, doel en wijze van uitvoering)
  • bloedonderzoek, aanvullend (beeldvormend onderzoek)
 • De mogelijke risico’s of complicaties onderzoek
 • Verwijzing naar klinisch geneticus en toelichting erfelijkheidsonderzoek
 • Terugkoppeling van de uitslagen
 • Bespreken van consequenties van de uitslagen op vervolgbehandeling

Voorlichting

 • Wat is AGS?
 • Wat is de oorzaak van AGS?
 • Wat is de behandeling?
 • Wat zijn glucocorticoïd stressinstructies en hoe worden die toegepast?
  • alarmbrief, schriftelijke instructies, extra hydrocortison tabletten, hydrocortison noodinjectie, noodtasje, Europese SOS, SOS medaillon.
  • aanvullend consult verpleegkundig specialist/verpleegkundige, groepsconsult.
 • Wat zijn mogelijke nadelen of risico’s van de behandeling?
 • Wat is de prognose en de toekomstverwachting?
 • Wat zijn mogelijke gevolgen van de aandoening en behandeling op de lange termijn (comorbiditeit)?
  • vermindering kwaliteit van leven, metabole en cardiovasculaire complicaties, sub- of infertiliteit, osteoporose, cognitieve en psychosociale problemen
 • Effecten van de aandoening en behandeling op een eventuele zwangerschap en de behandeling tijdens de zwangerschap
 • Patiëntenverenigingen
 • BijnierNET

Behandeling en follow up

 • Uitslagen bespreken van onderzoek
 • Toezien op/controleren van actueel medicatieoverzicht
 • Nagaan bijwerkingen of complicaties bij behandeling
 • Nagaan of er een bijniercrisis heeft plaatsgevonden
 • Nagaan (nieuwe) ervaren klachten, beperkingen of gezondheidsproblemen
 • Nagaan mogelijke comorbiditeit
  • ontstaan bijnierrest-tumoren
  • vermindering kwaliteit van leven, metabole en cardiovasculaire complicaties, sub- of infertiliteit, osteoporose, cognitieve problemen
 • Voorlichting over eventueel aanvullend onderzoek
 • Uitleg bij aanpassing van adviezen en behandeling
 • Evalueren problemen bij sociale en maatschappelijke participatie
 • Nagaan noodzaak psychosociale ondersteuning en begeleiding
 • Informatievertrekking aan huisarts en zo nodig andere zorgverleners

Zelfmanagement patiënt

 • Uitvoering levensstijl adviezen (indien noodzakelijk)
 • Het tijdig aangeven van benodigde hulp bij ADL, thuiszorg en mantelzorg
 • Uitvoering behandeling
  • Inname medicatie (adherence)
  • Behouden en opfrissen van kennis en vaardigheden omtrent stressinstructies
  • Evalueren van mogelijke effecten of bijwerkingen bij behandeling
 • Kenbaar maken van nieuwe klachten of gezondheidsproblemen
 • Zo nodig stellen van aanvullende vragen ter verduidelijking

Plan van aanpak

 • Evaluatie van eerder gestelde behandeldoelen en zo nodig aanpassing daarvan.
 • Concrete afspraken voor volgende controle.

Deze pagina is een onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen en specifiek de generieke module Zorgagenda, november 2017. De afzonderlijke voorbeelden van de zorgagenda’s zijn opgenomen als bijlage 6.25.