Home » Disclaimer

BijnierNET is onafhankelijke online platform. Er kan geen invloed uitgeoefend worden op de inhoud van de website door de sponsors nog door enig ander bedrijf of organisatie. BijnierNET is een stichting zonder winstoogmerk.

Onze website toont geen enkele vorm van reclame.

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld kan BijnierNET niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. BijnierNET aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

De informatie aangeboden op www.BijnierNET.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar dokter.

BijnierNET aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website van BijnierNET. Evenmin aanvaardt BijnierNET aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van BijnierNET.

De website van BijnierNET bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van BijnierNET-site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de leden van BijnierNET. BijnierNET is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. BijnierNET geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

BijnierNET behoudt zich het recht voor om de informatie, door anderen dan bestuur en webteam geplaatst, te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van leden van BijnierNET of de doelstellingen van BijnierNET.

Alle informatie verzameld op onze website, zoals emailadressen, zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij vereist bij wet.

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd op inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zouden zijn, kan BijnierNET hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van deze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Beeld en tekst op deze website is met toestemming / licentie overgenomen. Citeren mag na schriftelijke toestemming. Alle beelden bevatten copyrights van BijnierNET of derden die toestemming / licentie hebben gegeven.

Ieder die meent rechten te kunnen ontlenen aan tekst en/of beeldmateriaal op deze website van BijnierNET kan daarvoor contact opnemen met de redactie.