Home » Basisteksten over bijnieraandoeningen » Bijnierschorsinsufficiëntie » Immuuntherapie en de bijnier » Endocriene bijwerkingen bij patiënten die immuuncheckpointremming krijgen » Endocriene bijwerkingen bij patiënten die immuuncheckpointremming krijgen (vertaald artikel)

Toelichting

Op deze pagina staat in het Nederlands vertaald een artikel over de ESE richtlijn die gaat over de behandeling van mensen met immuuntherapie (checkpoint-remmers).

<<Het originele artikel in het Engels)>>

Endocriene bijwerkingen bij patiënten die immuuncheckpointremming krijgen (vertaald artikel)

Inleiding

In de afgelopen tien jaar hebben immuuncheckpointremmers (ICI) een revolutie teweeggebracht in oncologische behandelingen. Deze geneesmiddelen zijn monoklonale antilichamen gericht tegen specifieke celoppervlakmoleculen (checkpoints) die aanwezig zijn op verschillende celtypen van het immuunsysteem en die immuunreacties sturen. Door het vrijmaken van deze endogene immunologische onderbrekingen kan immuunherkenning en vernietiging van kankercellen plaatsvinden. Bij zeer agressieve vormen van kanker, zoals kwaadaardig melanoom en longkanker, heeft ICI-behandeling geleid tot een dramatisch verhoogde overleving (1-3). Deze voordelen gaan echter gepaard met de kosten van auto-immuunbijwerkingen die een aantal weefsels aantasten, waaronder de endocriene klieren.

Momenteel zijn de twee meest gerichte immuuncontrolepunten het cytotoxische T-lymfocyt-geassocieerd antigeen 4 (CTLA-4) en geprogrammeerde celdood proteïne 1 (PD-1) (fig. 1). CTLA-4 komt constitutief tot expressie op het celoppervlak van regulerende T-cellen (Tregs), terwijl de expressie ervan induceerbaar is op conventionele T-cellen (4). CTLA-4 concurreert met CD28 voor binding aan CD80 of CD86 op antigeen-presenterende cellen, waardoor immuunactivatie wordt geremd (Fig. 1). PD-1 functioneert als een celoppervlakreceptor die behoort tot de immunoglobuline superfamilie, en bindt twee liganden, geprogrammeerd-dood-ligand 1 en 2 (PD-L1 en PD-L2). PD-L1 komt tot expressie op celoppervlakken van verschillende weefsels en celtypen, waaronder tumorcellen. PD-L2 is voornamelijk beperkt tot hemopoëtische cellen. Bij een aanzienlijk deel van de kankerpatiënten hebben monoklonale antilichamen die CTLA-4, PD-1 en PD-L1 blokkeren duurzame anti-neoplastische effecten (5).

De eerste ICI geregistreerd voor menselijk gebruik was ipilimumab, een anti-CTLA-4 antilichaam, goedgekeurd voor metastatisch melanoom in 2011. (6). Sindsdien zijn verschillende andere monoklonale antilichamen goedgekeurd, zowel door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) als door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), als monotherapie of als combinatietherapie met andere ICI’s of conventionele chemotherapie. (7). Afhankelijk van tumortype, stadium en resectabiliteit worden ICI’s gebruikt als eerste-, tweede- of derdelijnsbehandeling, of zelfs in adjuvante of neo-adjuvante settings. Hun indicaties zijn vaak gerelateerd aan diverse tumorspecifieke kenmerken, zoals expressie van PD-1/PD-L1, microsatellietinstabiliteit, B-RAF protooncogen (BRAF) status. (8), en de mutatielast van de tumor (9).

Momenteel zijn de CTLA-4-remmer ipilimumab, de PD-1-remmers nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab en de PD-L1-remmers atezolizumab, avelumab en durvalumab goedgekeurd door de FDA en de EMA. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn samengevat in aanvullende tabel 1. Per december 2021 zijn deze zeven antilichamen goedgekeurd bij 18 kankersoorten voor ongeveer 50 verschillende indicaties. Momenteel is één combinatie (ipilimumab en nivolumab) goedgekeurd voor de behandeling van melanoom.

De soorten bijwerkingen van immunotherapie verschillen radicaal van die van traditionele kankertherapieën (10, 11). Tot de meest voorkomende bijwerkingen behoren colitis, pneumonitis, hepatitis en cutane verschijnselen, gevolgd door endocriene stoornissen van de hypofyse en schildklier (12). Gelukkig zijn de meeste bijwerkingen mild (Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) graad 1 en 2 in ernst). Immuungerelateerde bijwerkingen kunnen leiden tot chronische vernietiging en permanent functieverlies van het aangetaste orgaan. In de meeste gevallen ontstaan bijwerkingen in de eerste paar weken of maanden, maar ze kunnen ook op elk moment van de ICI-therapie ontstaan, zelfs na stopzetting van de behandeling. (12). Of patiënten met immuungerelateerde bijwerkingen een betere algemene oncologische respons hebben op ICI’s wordt nog steeds intensief onderzocht. Recent gepubliceerde studies en systemische meta-analyses vonden dat anti-PD-1 inhibitor-geïnduceerde immuun-gerelateerde bijwerkingen (inclusief endocriene AE’s) sterk gecorreleerd waren met verbeterde progressievrije en algehele overleving bij patiënten met niet-kleincellige longkanker (13), hepatocellulaire kanker (14) en andere soorten kanker (15).

Hier zullen we ons richten op aanbevelingen voor behandeling en follow-up van door ICI veroorzaakte endocrinopathieën, omdat deze gebieden onvoldoende aan bod komen in recent gepubliceerde richtlijnen (4, 16-21).

Diagnose van endocriene bijwerkingen

Symptomen en tekenen die wijzen op endocriene bijwerkingen kunnen kort na aanvang van de ICI-behandeling optreden, tijdens de gehele duur van de ICI-behandeling en na beëindiging van de ICI-behandeling. Tekenen en symptomen zijn divers en houden verband met het getroffen endocriene orgaan (22). Het kan soms moeilijk zijn de symptomen en tekenen van endocrinopathieën te onderscheiden van de effecten van de kanker zelf of van andere behandelingen die samen met ICI worden gebruikt. Bijvoorbeeld, zwakte, vermoeidheid, toegenomen zweten, tachycardie, gewichtsverandering, polydipsie, misselijkheid, braken en buikpijn worden allemaal geassocieerd met endocriene verstoringen, maar komen ook vaak voor bij patiënten met kanker die behandelingen met cytotoxische geneesmiddelen ondergaan (10, 17, 23). Daarom is biochemische bewaking van de hormoonspiegels essentieel voor een juiste diagnose, vooral bij patiënten met nieuwe of toenemende verschijnselen als vermoeidheid en zwakte (24).

Tot nu toe zijn ten minste zes richtlijnen over endocriene complicaties van ICI’s gepubliceerd door nationale en internationale endocriene en oncologische wetenschappelijke verenigingen (tabel 1). Er bestaan enkele variaties en discrepanties tussen de richtlijnen met betrekking tot aanbevelingen voor de frequentie van endocriene tests, de manier waarop schildklierafwijkingen en bijnierinsufficiëntie moeten worden gediagnosticeerd. Op basis van deze richtlijnen stellen wij de volgende testschema’s voor.

Minimale baseline tests: Ochtend (8-9 uur) schildklierstimulerend hormoon (TSH), vrij thyroxine (fT4), cortisol (met aandacht voor eventuele recente of huidige glucocorticoïdbehandeling), glucose, en elektrolyten (Na, K, Ca). Deze tests moeten elke 4-6 weken herhaald worden, bij voorkeur voordat elke behandelingscyclus begint.

Uitgebreide baseline beoordeling: Ochtend (8-9 uur), adrenocorticotroop hormoon (ACTH), luteïnisatiehormoon (LH), follikelstimulerend hormoon (FSH), estradiol (premenopauzale vrouwen), testosteron (mannen), prolactine, en geglyceerd hemoglobine (HbA1c).

De minimale basistests moeten bij alle patiënten worden uitgevoerd en de uitgebreide tests moeten worden gebruikt als er een verhoogd risico is op hypofysitis, bijvoorbeeld wanneer ipilimumab alleen of in combinatie met een PD-1-remmer wordt gebruikt. Voor de diagnose van specifieke endocrinopathieën kunnen aanvullende tests geïndiceerd zijn, zoals voorgesteld in elke subparagraaf hieronder

Methoden

Werkgroep richtlijnen

Deze richtlijn is ontwikkeld in opdracht van The European Society of Endocrinology (ESE), waarbij de voorzitters van de werkgroep, Eystein S. Husebye en Olaf M. Dekkers zijn aangewezen door het ESE Clinical Committee. Olaf M. Dekkers fungeerde als methodologisch expert, Maria Fleseriu als vertegenwoordiger van The Endocrine Society, USA, Sherwin Criseno als ESE Verpleegkundigen vertegenwoordiger, Stavroula A. Paschou als ESE Young Endocrinologists and Scientists (EYES) vertegenwoordiger, en Guiseppe Curigliano als The European Society for Medical Oncology (ESMO) vertegenwoordiger. De overige leden werden voorgesteld door de voorzitters en goedgekeurd door het Clinical Committee van ESE, waaronder Claire Higham, Brigitte Decallonne, Fredric Castinetti, Miklos Toth en Isabella Lupi. Monique van der Kooij sloot zich aan bij de richtlijnwerkgroep voor methodologische ondersteuning. Vanwege Covid-beperkingen werden alle drie de werkgroepvergaderingen virtueel gehouden en vond verdere communicatie per e-mail plaats. Bij de discussie werd consensus bereikt; minderheidsstandpunten werden meegenomen in de onderbouwing van de aanbevelingen. Voorafgaand aan het proces vulden alle deelnemers formulieren voor belangenverstrengeling in.

Doelgroepen

Deze richtlijn is ontwikkeld voor zorgverleners die tijdens of na ICI-behandeling patiënten kunnen zien met endocriene bijwerkingen, en die begeleiding zoeken voor de behandeling en follow-up. Huisartsen, verpleegkundigen en patiënten kunnen de richtlijn ook nuttig vinden. De richtlijn kan dienen als brondocument voor het opstellen van patiëntenbijsluiters en voorlichtingsmateriaal.

Doelstellingen

Het doel van deze richtlijn is clinici praktische richtlijnen te geven voor de behandeling van patiënten met ICI-gerelateerde endocriene aandoeningen. In de klinische praktijk moet rekening worden gehouden met zowel de aanbevelingen als het klinisch oordeel van de behandelend arts. De aanbevelingen zijn niet bedoeld ter vervanging van klinisch inzicht, en moeten mogelijk worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.

Samenvatting van de voor de richtlijnontwikkeling gebruikte methoden

De methoden voor het opstellen van de richtlijn zijn eerder uitvoerig beschreven (25). Kort gezegd gebruikten we GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation) als methodologische basis. De eerste stap was het definiëren van de klinische vragen (zie hieronder), gevolgd door een systematisch literatuuronderzoek. We beoordeelden de kwaliteit van het bewijs, en schatten waar mogelijk een gemiddeld effect voor specifieke uitkomsten. De kwaliteit van het bewijs achter de aanbevelingen werd geclassificeerd als zeer laag (+000), laag (++00), matig (+++0), of sterk (++++). Niet alle aanbevelingen werden formeel gegradeerd (zie hieronder).

Voor de aanbevelingen keken we naar de kwaliteit van het bewijs, de balans van gewenste en ongewenste uitkomsten, en individuele waarden en voorkeuren (voorkeuren van de patiënt, doelen voor gezondheid, kosten, ongemak van het beheer, haalbaarheid van de uitvoering) (25, 26). De aanbevelingen worden geformuleerd als “aanbevelen” (sterke aanbeveling) of “suggereren” (zwakke aanbeveling). De betekenis van een sterke aanbeveling is dat alle redelijk geïnformeerde personen (clinici, politici en patiënten) het beheer volgens de aanbeveling zouden willen. Bij een zwakke aanbeveling zouden de meeste personen nog steeds in overeenstemming met de richtlijn handelen, maar een aanzienlijk aantal niet. Formele bewijssyntheses werden alleen uitgevoerd en beoordeeld voor aanbevelingen die betrekking hadden op onze oorspronkelijke klinische vragen (zie hieronder). Andere aanbevelingen waren gebaseerd op goede klinische praktijken en ervaring van de panelleden, en zijn niet formeel beoordeeld; dit wordt in het document erkend. De aanbevelingen zijn afgeleid van een meerderheidsconsensus van de richtlijnontwikkelingscommissie. Mogelijke meningsverschillen worden erkend. Alle aanbevelingen gaan vergezeld van een toelichting.

Klinische vragen, acceptatiecriteria en definitie van eindpunten

Aan het begin van dit richtlijnproces formuleerden de commissieleden klinische vragen over behandeling en follow-up van ICI-gerelateerde endocriene aandoeningen. De klinische vragen die de basis vormden voor het systematisch literatuuronderzoek en de review zijn samengevat in Aanvullende tabel 2.

Cohortstudies waarin de prevalentie en behandeling van ICI-gerelateerde endocriene bijwerkingen bij patiënten met kanker die ICI kregen, werden beoordeeld, kwamen in aanmerking voor inclusie. In aanmerking kwamen volwassen patiënten (>18 jaar). Alle kankersubtypen kwamen in aanmerking, waarvoor behandeling met ICI door de FDA en EMA was goedgekeurd. Tot de ICI-behandelingen behoorden: anti-CTLA-4 (ipilimumab), anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab), anti-PD-L1 (atezolizumab, avelumab, durvalumab), en combinatiebehandeling van ipilimumab en nivolumab. Combinatiebehandeling met ICI en chemotherapie of ICI met gerichte therapie werden niet in aanmerking genomen. Alleen studies die rapporteren over tien of meer patiënten kwamen in aanmerking om selectiebias te voorkomen. In aanmerking komende studies werden beperkt tot talen waarmee de auteurs vertrouwd zijn.

De volgende endocriene bijwerkingen in verband met ICI-behandeling werden overwogen: hypofysitis, schildklieraandoeningen (ziekte van Graves, thyroïditis, hypothyreoïdie, schildklieroogziekte), bijnierinsufficiëntie, diabetes mellitus, hypoparathyreoïdie en polyendocriene syndromen. Interventies werden verdeeld in drie verschillende categorieën; (i) farmacologische glucocorticoïdbehandeling voor beheer van de endocrinopathie (prednisolon, dexamethason), (ii) hormoonvervangingstherapie (hydrocortison, levothyroxine, insuline, testosteron/oestrogeen, desmopressine) of anti-thyreoïden, (iii) dosiswijziging, vasthouden of staken van de ICI-behandeling. De controle werd gedefinieerd als geen interventie, of beste ondersteunende zorg. Daarnaast werden studies zonder interventies in aanmerking genomen voor informatie over het natuurlijke beloop van de endocrinopathie. Uitkomstmaten waren herstel van de bijwerking, blijvende of permanente orgaanschade, ziekenhuisopname en aan de bijwerking gerelateerde sterfte. Details van geïncludeerde studies staan inAanvullende tabel 3, de GRADE beoordeling in Aanvullende tabel 4.

Beschrijving van het zoeken en selecteren van literatuur

In oktober 2020 werden PubMed, EMBASE, EMCARE, Web of Science en COCHRANE Library doorzocht op mogelijk relevante studies, gepubliceerd sinds de introductie van ICI’s in de klinische praktijk in 2010. Alle uit deze zoekstrategie verkregen studies werden ingevoerd in reference manager software (EndNote X9, Clarivate Analytics, Philadelphia, PA) en gescreend op titel en abstract. Mogelijk relevante studies werden opgehaald voor gedetailleerde beoordeling.

Evaluatieproces en goedkeuring door andere verenigingen

Een ontwerp van de richtlijn werd beoordeeld door vier deskundigen op dit gebied (zie het hoofdstuk “Erkenningen”) en werd verspreid onder alle ESE-leden voor commentaar. Daarnaast werd de volgende verenigingen en netwerken gevraagd de richtlijnen te beoordelen; Endocrine Society, International Endocrine Society en European Society for Medical Oncology. Alle opmerkingen en suggesties werden vervolgens besproken en naar goeddunken van het panel uitgevoerd.

Algemene aanbevelingen

Op basis van een groepsconsensus kwamen we tot de volgende algemene aanbevelingen:

R 1.1 – Wij bevelen aan dat een gecontroleerde endocrinopathie geen contra-indicatie is voor het starten en/of voortzetten van ICI-therapie (++00).

Rationale: Het oncologische voordeel van ICI-behandeling weegt in bijna alle gevallen op tegen het risico van ICI-geïnduceerde endocrinopathieën. In zeldzame gevallen (bijniercrisis, ernstige thyrotoxicose) kan eerst endocriene controle nodig zijn, maar dit kan binnen enkele dagen tot weken gebeuren en hoeft de behandeling met ICI niet te stoppen of aanzienlijk uit te stellen. Verschillende studies hebben gerapporteerd over de veiligheid en werkzaamheid van ICI-behandeling bij patiënten met reeds bestaande auto-immuunziekten. Een recente cohortstudie met 143 uitgezaaide melanoompatiënten met een reeds bestaande endocriene auto-immuunziekte (meestal schildklier) liet zien dat deze patiënten niet meer endocriene gerelateerde CTCAE graad 3-4 bijwerkingen ontwikkelden na ICI, noch hadden ze een lagere respons of overleving. (27). De gegevens van deze studie komen overeen met andere kleinere studies (28, 29).

R.1.2 – Wij stellen een discussie voor tussen oncologie en endocrinologie met betrekking tot de mogelijke onderbreking van ICI in geval van ernstige schildklieroogaandoeningen of hypofysitis met compressie van het optisch chiasme of de oogzenuw. (30); bij andere endocriene afwijkingen is het niet nodig de ICI-behandeling te onderbreken of te stoppen (++00).

Rationale: Er is geen gedocumenteerd effect van stoppen met ICI-behandeling op herstel van de endocriene functie. 

R.1.3 – Voor patiënten met aanhoudende en/of meervoudige endocriene tekorten en een goede oncologische prognose moet een endocrinoloog betrokken worden bij de lopende endocriene zorg, met uitzondering van geïsoleerde hypothyreoïdie die door andere medische professionals zoals de eerstelijnszorg of de behandelend oncoloog kan worden behandeld (goede klinische praktijk).

Rationale: Andere genoemde endocriene aandoeningen dan primaire hypothyreoïdie worden meestal verzorgd door een endocrinoloog. Het zijn chronische levenslange aandoeningen met langdurige complicaties als ze niet goed behandeld worden.

R.1.4 – Wij bevelen aan dat patiënten met ICI-geïnduceerde endocriene stoornissen adequate voorlichting en training krijgen over het effectief omgaan met hun aandoeningen, inclusief passende mondelinge en schriftelijke instructies over het aanpassen van hun medicijnen tijdens ziekteperioden.

Aanbevelingen voor specifieke endocrinopathieën

Hypofyse

De totale incidentie van hypofysitis is tot 17% bij patiënten behandeld met ICI; met een vrouw:man verhouding van 1:4. De gemiddelde leeftijd bij aanvang is ongeveer 60 jaar en de gemiddelde tijd tot aanvang 10,5 weken voor CTLA-4-remmers en 27 weken voor PD-1/PD-L1-remmers. (31). De prevalentie van hypofysitis hangt af van het type en de dosis ICI. Van de 276 patiënten met hypofysitis die tussen 2003 en 2019 in de literatuur zijn beschreven, was 70% secundair aan CTLA-4 blokkade, 23% aan PD-1 blokkade, 2% aan PD-L1 blokkade, en 3,9% aan combinatietherapie (CTLA-4 en PD-1) (31, 32). Tussen 1,8% en 3,3% ontwikkelde hypofysitis op lage doses ipilimumab (<3 mg/kg) versus 4,9% tot 17% van de patiënten op doses >3 mg/kg (32).
ICI-geïnduceerde hypofysitis heeft verschillende onderscheidende kenmerken vergeleken met auto-immune (primaire) hypofysitis. De eerste komt vaker voor bij mannen, presenteert zich op oudere leeftijd en bijna altijd met symptomen en tekenen van hypocortisolisme, terwijl manifestaties die verband houden met de uitbreiding van de hypofyse over het algemeen matig zijn (33-36).

Diagnostische overwegingen

Voordat de hypofysefunctie wordt geëvalueerd, moet worden nagegaan of er gelijktijdig geneesmiddelen worden gebruikt die de hypofysefunctie of hormoontests kunnen verstoren. Screening op hypofysedisfunctie moet gebeuren volgens de huidige richtlijnen
(40). Met name glucocorticoïden in hoge doses veroorzaken onderdrukking van ACTH en kunnen ook TSH, gonadotrofinen, GH en vasopressine onderdrukken. Opiaten,

vaak gebruikt bij deze patiënten om de pijn te verlichten, onderdrukken ACTH en gonadotropine afscheiding
(41)

. Diabetes insipidus (DI) is zeldzaam, maar controle is waardevol, vooral na het starten van glucocorticoïden en opiaten(19, 23). Hypofyse-MRI kan helpen de diagnose hypofysitis te bevestigen en andere oorzaken van hypofyse-uitval, zoals metastatische ziekte, uit te sluiten. Deze laatste wordt gekenmerkt door een intens heterogeen patroon van enchancement en uitbreiding naar de sinus caverneus (42). Een normale scan sluit hypofysitis niet uit (43).

Samenvatting van het bewijsmateriaal

Er zijn zeven observationele studies gepubliceerd over hypofyse-insufficiëntie bij patiënten na ICI-behandeling (34, 35, 39, 44-47). Vaak was gedetailleerde informatie beschikbaar over het type of de ernst van de hypofyse-insufficiëntie. Herstel van ACTH-deficiëntie is uiterst zeldzaam, hoewel het was gemeld na hooggedoseerde glucocorticoïden. Er is dus geen bewijs voor het nut van hoge dosis glucocorticoïden om hypofyse-insufficiëntie om te keren. Herstel van TSH-deficiëntie en gonadotrofe deficiëntie wordt vaker gemeld. Zie aanvullende tabellen 3 en 4 voor details.

Aanbevelingen voor behandeling en follow-up

R 2.1 – Wij bevelen het gebruik van hooggedoseerde glucocorticoïden aan in geval van een acuut onwel geworden ICI-patiënt met vermoedelijke bijniercrisis, meer bepaald 100 mg hydrocortison intraveneus of intramusculair gevolgd door 50 mg om de 6 uur, en vochtreanimatie. (48) (goede klinische praktijk).

Achtergrond: Een vermoedelijke bijniercrisis moet worden behandeld na het verkrijgen van een bloedmonster voor cortisol- en bij voorkeur ook ACTH-testen. Stel de behandeling van een bijniercrisis niet uit in afwachting van deze resultaten, want dit kan fataal zijn.

 

R 2.2 – Wij raden het gebruik van hooggedoseerde glucocorticoïden af voor de behandeling van hypofysitis, met uitzondering van compressie van het optisch chiasme of andere ernstige compressiesymptomen. (++00)

Rationale: Er is momenteel geen bewijs voor de werkzaamheid van behandeling met hoge doses glucocorticoïden, en er kan zelfs een verhoogd sterfterisico zijn bij deze aanpak. (39). Voor symptomen van hypofysevergroting/compressie, waaronder hoofdpijn en visuele stoornissen, zijn hooggedoseerde glucocorticoïden echter nuttig gebleken (34, 39, 49) . Omgekeerd meldde één studie dat patiënten die behandeld werden met hoge doses glucocorticoïden een verminderde overleving hadden (39). Het is onduidelijk of dit het gevolg was van de effecten van hooggedoseerde glucocorticoïden of dat deze patiënten bij aanvang een slechtere oncologische prognose hadden. In de acute fase van ICI-geïnduceerde hypofysitis zonder drukkende symptomen wordt behandeling met hooggedoseerde glucocorticoïden niet aanbevolen, omdat het oplossen van hypopituitarisme niet superieur is aan patiënten die glucocorticoïdvervangende therapie krijgen (34, 35). Er is ook een risico op het induceren van secundaire bijnierinsufficiëntie als hooggedoseerde glucocorticoïden gedurende langere tijd worden gebruikt. Wij raden aan om hoge-dosis glucocorticoïden te reserveren voor de zeldzame gevallen met aangetast gezichtsvermogen (groot volume hypofysitis) en ernstige onbehandelbare hoofdpijn (case reports, ook van niet-ICI-behandelde patiënten).

 

R 2.3 – Wij bevelen standaard glucocorticoïdvervangende therapie aan voor patiënten met hypofysitis en bevestigde ACTH-deficiëntie. De meeste patiënten worden goed behandeld met een dagelijkse dosis van 15-25 mg hydrocortison in twee of drie doses. (40) (goede klinische praktijk).

Rationale: Er is weinig bewijs voor spontaan herstel van de hypofysefunctie nadat ICI is gestopt. (31, 46). Daarom moet regelmatige orale vervangingstherapie worden toegepast, bij voorkeur een totale dagelijkse dosis hydrocortison van 15-25 mg tweemaal of driemaal daags (of cortisonacetaat 20-30 mg per dag). (40). Indien beschikbaar kan de formulering met verlengde afgifte van hydrocortison, Plenadren®, worden gebruikt in een dosis van 20 mg eenmaal daags. Prednisolon in 3-4 mg per dag is ook een alternatief (50)maar voor dexamethason is geen plaats in de substitutietherapie, omdat er een groot risico bestaat op cushingoïde bijwerkingen en onderdrukking van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA). Alle patiënten moeten een passende en regelmatige training krijgen over het doen van stress (“Sick Day Rules”) en uitgerust worden met een hydrocortison injectiekit en een steroïden-noodkaart. (51). Mineralocorticoïden moeten niet worden gegeven bij secundaire bijnierinsufficiëntie.

 

R 2.4 – Wij raden aan niet abrupt te stoppen met hooggedoseerde glucocorticoïdenvervanging zonder formele beoordeling van de hypofyse-bijnierfunctie, zelfs als de ICI-behandeling is gestopt (goede klinische praktijk).

Rationale: Gebruik van doses gelijk aan 7,5 mg prednisolon of hoger gedurende meer dan drie weken kan leiden tot secundaire bijnierinsufficiëntie. Daarom moet ten minste een medicamenteuze nuchtere ochtend cortisol (plus ACTH) en zo nodig een 250 µg Synacthen® test worden overwogen als men overweegt te stoppen met glucocorticoïden. De beslissing om de dosis glucocorticoïden af te bouwen en de HPA-as te beoordelen hangt af van de prognose van de patiënt. Bij patiënten met bevestigde bijnierinsufficiëntie met glucocorticoïdvervangingstherapie is er geen indicatie voor routinematige beoordeling van de cortisolspiegel.

 

R 2.5 – Wij bevelen schildklierhormoonvervangende therapie aan bij patiënten met hypofysitis die een verlaagd of laag normaal fT4 hebben (goede klinische praktijk).

Rationale: Omdat behandeling met levothyroxine een bijniercrisis kan uitlokken bij een patiënt met onbehandelde bijnierinsufficiëntie, moet bijnierinsufficiëntie worden uitgesloten en zo nodig met glucocorticoïden worden begonnen voordat met levothyroxine wordt begonnen. TSH kan niet worden gebruikt om de dosering bij centrale hypothyreoïdie te controleren. Het is daarom gebruikelijk een vervangingsdosis te geven die fT4 in het bovenste deel van het referentiebereik brengt. (52). De halfwaardetijd van levothyroxine is ongeveer een week. Reken dus 5-6 weken voordat een dosisverandering wordt beoordeeld. Wij stellen voor te beginnen met 1,0 µg/kg/d (52). Bij cardiovasculair gecompromitteerde of oudere patiënten kan een lagere dagelijkse startdosis (bijv. 25-50 µg/d) worden overwogen. Herstel van de TSH-as kan optreden, meestal binnen enkele maanden na hypofysitis secundair aan ICI (34, 35).

 

R 2.6 – Wij stellen voor te overwegen levothyroxine periodiek af te bouwen en te stoppen bij patiënten met een laaggedoseerde vervanging om te beoordelen of de schildklierfunctie is hersteld (+000).

Rationale: Herstel van de schildklieras is gemeld; dit kan wijzen op een oplossing van centrale hypothyreoïdie, herstel van een niet-thyreoïdale ziekte of omdat andere medicijnen de schildklierfunctietests beïnvloedden (bijv. heparine, glucocorticoïden, opiaten, amiodaron en contrastmiddelen op basis van jodium). (34, 35, 39, 53).

 

R 2.7 – Wij stellen voor niet direct gonadale disfunctie te corrigeren in de setting van een slechte oncologische prognose (goede klinische praktijk).

Rationale: Onderdrukking van de gonadotrofine-as door ziekte en behandeling komt vaak voor en moet bij voorkeur worden opgelost voordat geslachtssteroïdenvervanging wordt overwogen. Verder moet rekening worden gehouden met de leeftijd van de patiënt en de oncologische prognose. Aangezien er meldingen zijn van omkeerbaarheid van secundair hypogonadisme, moet vervanging van geslachtssteroïden – wanneer begonnen – van korte duur zijn en opnieuw worden geëvalueerd voordat behandeling op lange termijn wordt overwogen.

 

R 2.8 – Wij stellen voor gonadale hormonen te vervangen, met testosteron bij mannen en oestrogeen en progestageen bij vrouwen in de reproductieve leeftijd, in de setting van hypofysitis met aanhoudend en bevestigd hypogonadotroop hypogonadisme (goede klinische praktijk).

Rationale: Voor vrouwen is vervanging van geslachtssteroïden tijdens de reproductieve leeftijd belangrijk voor het welzijn en om complicaties als osteoporotische fracturen en hart- en vaatziekten te voorkomen. Het is gebruikelijk om de vervanging voort te zetten tot de leeftijd van de normale menopauze rond 50 jaar. Overweeg transdermale oestrogeentoediening om het trombo-embolische risico te minimaliseren. Voor mannen is testosteron belangrijk voor welzijn, libido, botgezondheid, spierkracht, en om bloedarmoede te voorkomen. Bij afwezigheid van contra-indicaties (bijvoorbeeld hormoongevoelige kankers; prostaat, ovarium, borst) of een verhoogd risico op acute trombo-embolische complicaties, moet een beslissing over gonadale vervanging gebaseerd zijn op de leeftijd van de patiënt, de symptomatologie, het type kanker en de prognose. Osteoporose moet worden behandeld met calcium- en vitamine D-suppletie en botgerichte middelen, als vervanging van geslachtssteroïden niet mogelijk is.

 

R 2.9 – Wij raden af GH-deficiëntie te behandelen bij patiënten met hypofysitis in aanwezigheid van een actieve maligniteit.

Achtergrond: Hoewel GH-deficiëntie op lange termijn de morbiditeit kan beïnvloeden, is GH-vervangingstherapie tijdens maligniteit, zoals bij patiënten met ICI-geïnduceerde hypofysitis, gecontra-indiceerd. (40).  Het risico van secundaire maligniteiten is verhoogd bij overlevenden van kanker bij kinderen, maar niet bij overlevenden van kanker bij volwassenen (54). Tot nu toe zijn er geen casestudies die de effecten van GH in de setting van ICI-hypofysitis beoordelen.

 

R 2.10 – Wij bevelen aan desmopressine te geven aan patiënten met hypofysitis en bevestigde DI (goede klinische praktijk).

Achtergrond: Desmopressine is nodig om een normale osmolaliteit en natriumconcentratie te handhaven. Andere oorzaken van natriumonbalans moeten worden overwogen. Aldosterondeficiëntie veroorzaakt natriumverlies in de urine en cortisoldeficiëntie verstoort de klaring van vrij renaal water. Deze aandoeningen kunnen de aanwezigheid van centrale DI maskeren en moeten gecorrigeerd worden voordat getest wordt op vasopressinedeficiëntie. Bij een patiënt met polyurie (gedefinieerd als een urineproductie van meer dan 50 mL/kg/24 uur) wordt, na uitsluiting van bijnierinsufficiëntie en diabetes mellitus, de serum- en urine-osmolariteit gemeten. Andere oorzaken, zoals nierdisfunctie, hypokaliëmie of hypercalciëmie, en de effecten van diuretica moeten ook worden overwogen. Bij aanwezigheid van hoge serum osmolariteit (boven 295 mOsmol/L) sluit een ratio urine osmolaliteit/serum osmolaliteit van twee de diagnose DI uit. (40). Mildere gevallen van hypotone polyurie moeten verder worden geëvalueerd met arginine-gestimuleerde co-peptine of watergebrektests. Als DI wordt bevestigd, wordt vasopressinetherapie toegediend (sublinguaal, intranasaal of oraal), waarbij de natrium- en vochtbalans (vochtinname en urine-output) gedurende 24 uur zorgvuldig worden gecontroleerd. Overbehandeling kan leiden tot hyponatriëmie.

 

R 2.11 – Wij bevelen aan dat patiënten met hypofysehormoondeficiënties, meer in het bijzonder ACTH- en vasopressinedeficiënties, passende en regelmatige training krijgen over het beheer van hun glucocorticoïd- en/of desmopressinebehandeling tijdens ziekteperioden (“Sick Day Rules”) (goede klinische praktijk).

Achtergrond: Bijniercrises en slecht gecontroleerde DI kunnen worden vermeden en/of verlicht door een vroegtijdige behandeling die wordt gestart door de patiënt of een familielid dat voorlichting heeft gekregen over deze aandoeningen. Zelfmanagement moet dus bestaan uit training over stressdosering (‘Sick Day Rules’), zelf toedienen van hydrocortison injectie in geval van nood en het verstrekken van geschikte hulpmiddelen (bijv. Steroïde Noodkaart, identificatiearmband/halsketting, zorgplan waarin het beheer van de bijniercrisis en de peri-operatieve glucocorticoïdbehoefte uiteengezet wordt) om nauwkeurige communicatie over hun aandoeningen en behandeling met andere zorgverleners mogelijk te maken. Overweeg verwijzing naar een patiëntenondersteuningsgroep (indien beschikbaar) voor voortdurende collegiale ondersteuning.

Schildklier

Schildklierdisfunctie is de meest voorkomende ICI-gerelateerde endocriene bijwerking. Anti-PD-1/PD-L1 behandeling heeft een hoger risico dan anti-CTLA4 behandeling, met het hoogste risico voor gecombineerde behandeling (55). De meeste gevallen zijn asymptomatisch of mild (graad I of II). Hypothyreoïdie komt het meest voor met een geschatte incidentie van 2,5-3,8% (anti-CTLA4), 3,9-8,5% (anti-PD1/PDL1), en 10,2-16,4% (combinatiebehandeling), meestal optredend op een mediane tijd van 8-12 weken na ICI-initiatie. (56). In een minderheid van de gevallen, vooral bij patiënten behandeld met anti-CTLA4, kan centrale hypothyreoïdie ontstaan (TSH-deficiëntie), meestal samen met ACTH-deficiëntie die niet mag worden gemist en altijd moet worden behandeld vóór de start van schildklierhormoonvervanging (zie hierboven). Thyrotoxicose, typisch voorafgaand aan hypothyreoïdie, heeft een lagere incidentie, geschat op 0,2-5,2% (anti-CTLA4), 0,6-3,7% (anti-PD1/PDL1), en 8,0-11,1% (combinatiebehandeling). (56). Aangenomen wordt dat de incidentie ondergerapporteerd is, omdat thyrotoxicose typisch mild en voorbijgaand is, en daarom het risico loopt onopgemerkt te blijven. Thyrotoxicose treedt snel op, meestal 4-6 weken na aanvang van de ICI, en duurt ongeveer zes weken (57). De tijd tot het optreden van thyrotoxicose is korter bij combinatiebehandeling met ICI. Zeldzame gevallen van Graves’ hyperthyreoïdie en schildklieroogziekte zijn beschreven (58, 59).

De meeste onderzoeken beschrijven twee veel voorkomende patronen van ICI-gerelateerde schildklierafwijkingen: thyrotoxicose gevolgd door hypothyreoïdie, of geïsoleerde hypothyreoïdie. Hypothyreoïdie is vaak blijvend, vooral als het openlijk is. Uit de thans beschikbare onderzoeken kan niet worden afgeleid wat de verhouding is tussen voorbijgaande en permanente hypothyreoïdie. Het risico op schildklierafwijkingen lijkt niet afhankelijk te zijn van het kankersubtype, de ICI-dosering  (60)of leeftijd. In tegenstelling tot hypofysitis, die vaker voorkomt bij mannen, lijkt schildklierdisfunctie vaker voor te komen bij vrouwen (61). De brede variatie in incidentie van schildklierfunctiestoornissen hangt vooral af van de definitie van schildklierfunctiestoornissen en de frequentie van schildklierfunctietesten. Andere factoren die de schildklierstoornis mogelijk kunnen beïnvloeden of uitlokken, zoals contrastmiddelen op jodiumbasis, hooggedoseerde glucocorticoïden voor andere indicaties, en niet-schildklierziekten, worden meestal niet in aanmerking genomen. Patiënten met bekende hypothyreoïdie kunnen hogere doses levothyroxine nodig hebben na aanvang van de ICI. Patiënten met een verhoogde18 F-deoxyglucose-opname in de schildklier (62-64), hoge TSH, en schildklier autoantilichamen kunnen een hoger risico lopen (63, 65, 66), evenals patiënten met een hoge body mass index (67). In verscheidene studies werd een verband waargenomen tussen door ICI veroorzaakte schildklierafwijkingen en algehele overleving, wat suggereert dat het optreden van schildklierafwijkingen een surrogaatmarker zou kunnen zijn voor antitumorrespons (65, 68-70).

De onderliggende pathofysiologie wordt beschouwd als een immuungemedieerde acute ontsteking gevolgd door vernietiging van de schildklier, typisch met hypovasculariteit op ultrasonografie, lage opname op schildklierscintigrafie en afwezigheid van TSH-receptor-antilichamen. De hoge expressie van PD-L1/PD-L2 op thyrocyten zou de hoge vatbaarheid kunnen verklaren (62). TPO-antilichamen zijn variabel positief (65, 71). Een aanzienlijk deel van de patiënten zou een onderliggende latente chronische auto-immune thyroïditis kunnen hebben, die openlijk wordt onder ICI-behandeling, in plaats van een de novo thyroïditis. De door ICI veroorzaakte thyroïditis verschilt ook van de door tyrosinekinase veroorzaakte schildklierdisfunctie, waarvan gedacht wordt dat die secundair is aan verminderde schildklierperfusie (72)en van schildklierdisfunctie na immuunreconstitutie (meestal na behandeling met alemtuzumab) (73). Eén studie suggereerde een verhoogd risico op ICI-geïnduceerde schildklierdisfunctie na voorafgaande behandeling met tyrosinekinaseremmers (74).

Een recent overzicht van ICI-geassocieerde neuro-ophthalmologische complicaties meldde in totaal 109 gevallen met voldoende details voor analyse. De incidentie van neuro-ophthalmologische complicaties wordt geschat op 0,46%. Schildklieroogziekte was de vierde meest voorkomende oorzaak van ICI-geassocieerde neuro-ophthalmologische aandoeningen (12% van de gevallen), na myasthenia gravis (45%), orbitale myositis (14%) en optische neuritis (13%). Zes van de tien gevallen werden in verband gebracht met de ziekte van Graves. Schildklieroogziekten ontwikkelden zich meestal 2-4 maanden na aanvang van ICI. Perorale of intraveneuze hooggedoseerde glucocorticoïden werden gebruikt bij negen van de tien patiënten. ICI werd bij de meerderheid stopgezet of beëindigd, terwijl het bij drie patiënten werd voortgezet. Verbetering of oplossing werd gemeld bij alle patiënten op één na, zelfs bij twee van de drie patiënten met voortgezette toediening van ICI (75).Het zeer geringe aantal gerapporteerde patiënten met ICI-geassocieerde schildklieroogaandoeningen maakt het niet mogelijk aanbevelingen te formuleren over voortzetting van ICI’s (75-77).

Diagnostische overwegingen

Omdat de schildklierdisfunctie in de meeste gevallen mild is, berust de diagnose op de gecombineerde meting van TSH en fT4, waardoor ook centrale hypothyreoïdie kan worden opgespoord. Als de schildklierdisfunctie duidelijk is, mogen de symptomen en tekenen niet verward worden met die van de onderliggende kwaadaardige aandoening of andere bijwerkingen van de ICI-behandeling. Bovendien kunnen schildkliertesten beïnvloed worden door andere factoren, zoals geneesmiddelen, niet-thyreoïdale ziekten en contrastmiddelen op basis van jodium. Alle richtlijnen adviseren screening van de schildklierfunctie voorafgaand aan het begin van ICI, maar het is over het algemeen niet aan te bevelen te screenen op TPO-antilichamen (16, 18, 19, 78-80). De rol van baseline TSH als voorspellende marker voor ICI-gerelateerde schildklierdisfunctie moet nog worden vastgesteld. (81). Alleen in gevallen van openlijke schildklierdisfunctie of een geschiedenis van ernstige schildklieroogziekte is het nodig de start van ICI-behandeling te bespreken met een multidisciplinair team, waartoe ook een endocrinoloog behoort.

Tijdens ICI-behandeling wordt in het algemeen geadviseerd TSH en fT4 voorafgaand aan elke ICI-behandelingscyclus gedurende de eerste zes maanden te controleren, waarna het interval kan worden verlengd tot elke 2-3 maanden gedurende zes maanden en elke zes maanden daarna. In geval van afwijkende testresultaten of non-concordantie tussen klinische en biochemische bevindingen, moet assay-interferentie worden vermoed. (82). In het geval van thyrotoxicose bevelen de richtlijnen in het algemeen het testen op TSH-receptor-antilichamen aan. In geval van hypothyreoïdie worden TPO-antilichaamtesten aanbevolen, omdat die wijzen op een auto-immuun etiologie. De meeste richtlijnen bevelen thyroglobuline-antilichaamtesten niet aan. Aangezien gevallen van de ziekte van Graves zijn beschreven zonder verhoogde niveaus van TSH-receptor-antilichamen (58)zijn fT3-testen, schildklierscintigrafie en ultrasonografie nuttig voor differentiatie in gevallen van ernstige of langdurige thyrotoxicose.

Behandelingsoverwegingen

De meeste gevallen van thyrotoxicose kunnen worden behandeld met bètablokkers voor symptoomverlichting. De ziekte van Graves vereist behandeling met anti-thyroïde geneesmiddelen. Primaire hypothyreoïdie wordt behandeld met levothyroxine gericht op normalisatie van TSH-waarden.

Samenvatting van het bewijsmateriaal

Acht studies die rapporteren over levothyroxinevervangingstherapie konden worden opgenomen in onze systematische review (57, 62, 65, 68, 69, 83-85). Bij een aanzienlijk aantal patiënten werd schildklierafwijking gerapporteerd, van 14 tot 33%. Zie aanvullende tabellen 3 en 4 voor details. Een presentatie met eerst thyrotoxicose of hypothyreoïdie werden beide vaak gemeld. In sommige onderzoeken hadden alle patiënten levothyroxinevervanging nodig, terwijl in andere onderzoeken de percentages varieerden tussen 20 en 84%, vooral bij patiënten met milde subklinische hypothyreoïdie. Herstel na thyrotoxicose werd gemeld bij maximaal 57%; sommige patiënten die wel herstelden kregen een hoge dosis glucocorticoïden voor andere immuungerelateerde bijwerkingen (57). De meeste patiënten met hyperthyreoïdie gingen echter over in hypothyreoïdie. Herstel van hypothyreoïdie werd slechts zelden gemeld.

In een retrospectieve analyse van de behandeling met hooggedoseerde glucocorticoïden van ICI-gerelateerde schildklieraandoeningen (15 patiënten behandeld versus 38 patiënten niet behandeld met hooggedoseerde glucocorticoïden) werd geconcludeerd dat glucocorticoïden ICI-geïnduceerde schildklierbeschadiging niet voorkomen of verminderen. Er was geen verschil in onderhoudsdosis levothyroxine tussen patiënten die hooggedoseerde glucocorticoïden kregen (1,5 µg/kg/d, range 0,4-2,3) en degenen die dat niet kregen (1,3 µg/kg/d, range 0,3-2,5), noch in tijd tot het ontstaan van thyrotoxicose, tijd tot conversie naar hypothyreoïdie, of tijd tot het ontstaan van hypothyreoïdie. (81). De meeste studies pasten echter geen hooggedoseerde glucocortoïde therapie toe. Prospectieve gerandomiseerde studies zijn nodig om te evalueren of hoge-dosis glucocorticoïden gebruikt moeten worden in geselecteerde subgroepen van patiënten met ICI-geïnduceerde schildklierdisfunctie om de uitkomst te verbeteren.

Aanbevelingen voor behandeling en follow-up

R 3.1 – Het gebruik van hooggedoseerde glucocorticoïden voor de behandeling van schildklierontsteking wordt afgeraden; behalve bij ernstige thyrotoxicose en ernstige schildklieroogaandoeningen (+000).

Rationale: Er is geen bewijs voor de werkzaamheid van een behandeling met hoge doses glucocorticoïden. Bovendien kan een dergelijke behandeling secundaire bijnierinsufficiëntie induceren als doses prednisolon > 7,5 mg per dag langer dan 2-3 weken worden gegeven. Bij ernstige thyrotoxicose verminderen hooggedoseerde glucocorticoïden de omzetting van T4 naar T3. Gevallen van ICI-gerelateerde schildklieroogziekte zijn uiterst zeldzaam, maar kunnen ook voorkomen bij afwezigheid van verhoogde TSH-receptor-antilichamen, en moeten worden doorverwezen naar een endocrinoloog en oogarts voor een gezamenlijke beslissing over behandeling met hooggedoseerde glucocorticoïden.

 

R 3.2 – Wij stellen voor dat gevallen van klinisch en biochemisch milde thyrotoxicose of hypothyreoïdie zonder behandeling gevolgd kunnen worden (goede klinische praktijk).

Rationale: De meeste gevallen van schildklierdisfunctie zijn mild. Controleer TSH en fT4 elke 3-6 weken in de vroege fase; de frequentie kan in latere stadia verlaagd worden (afhankelijk van biochemische niveaus en trends). (86).

 

R 3.3 – Wij bevelen het gebruik van bètablokkers aan bij symptomatische thyrotoxicose (goede klinische praktijk) .

Rationale: Kortdurende behandeling met een niet-selectieve bètablokker (bijv. propranolol) kan worden gestart om de symptomen van thyrotoxicose te verhelpen. Omdat de meeste gevallen worden veroorzaakt door thyroïditis, zijn anti-thyroïd medicijnen niet geïndiceerd, behalve in zeldzame gevallen van Graves’ hyperthyreoïdie, die naar een endocrinoloog moeten worden verwezen voor gedeelde zorg. Radioactief jodium en schildklierchirurgie worden niet aanbevolen als eerstelijnsbehandeling van ICI-gerelateerde thyrotoxicose.

 

R 3.4 – Wij stellen vervanging door levothyroxine voor bij primaire hypothyreoïdie in gevallen met fT4 onder de onderste referentiegrens en TSH > 10 mIU/L. (++00)

Rationale: Symptomen en tekenen van hypothyreoïdie zijn moeilijk te beoordelen in een oncologische setting, maar in gevallen van openlijke hypothyreoïdie bevelen we vervanging aan omdat er een aanzienlijke kans is op klinische verbetering. Een startdosis van 1,0 µg/kg/d (25 µg/ d bij ouderen of bij patiënten met cardiovasculaire comorbiditeit) is geschikt. Regelmatige controle van schildklierhormonen (TSH en fT4) is nodig om de levothyroxinedosering met tussenpozen van minstens 6 weken te titreren. Bij patiënten met een laaggedoseerde vervanging stellen wij voor te overwegen levothyroxine periodiek af te bouwen en te stoppen om te beoordelen of de schildklierfunctie is hersteld (+000)

 

R 3.5 – Wij raden af om met ICI behandelde patiënten met een TSH tussen 4-10 mIU/L en een normaal fT4 (+000) routinematig te vervangen door levothyroxine.

Rationale: De beslissing hangt af van het niveau en de trend van fT4 en de symptomen. Regelmatige controle van schildkliertesten (TSH en fT4) en tijdige afweging van de baten/risicoverhouding van het starten van levothyroxinevervanging zijn nodig.

 R 3.6 – In geval van stopzetting van ICI is voortdurende controle van de schildklierfunctie (TSH en fT4) nog steeds aangewezen, zij het minder frequent (bijvoorbeeld om de zes tot twaalf maanden en bij symptomen en tekenen van schildklierafwijking).

Achtergrond: Schildklierdisfunctie kan zich in een later stadium ontwikkelen en de symptomen zijn meestal aspecifiek. Voortdurend biochemisch onderzoek is daarom nodig gedurende ten minste twee jaar (87).

Pancreaseilandjes

De totale incidentie van door ICI veroorzaakte diabetes mellitus

(DM)

varieert van 0,9-2%. Er is een vrouw-man verhouding van 1:1,2 tot 1:9, en een gemiddelde leeftijd bij het begin van de ziekte van meer dan 60 jaar. (88-90). Diabetische ketoacidose (DKA) bij de diagnose komt vaak voor en wordt in 70% van de gevallen gezien. Tot 76% van degenen die DM ontwikkelden kreeg anti-PD-1, 8% anti-PD-L1, terwijl slechts 4% anti-CTLA-4 kreeg (91, 92). ICI-geïnduceerde DM ontwikkelt zich snel, vaak met de aanwezigheid van autoantilichamen en humaan leukocyten antigeen (HLA) genotypen die geassocieerd zijn met type 1 diabetes mellitus. In de meeste gevallen vindt namelijk een immuungemedieerde vernietiging van de pancreaseilandjes plaats. Diabetes mellitus type 2 of glucocorticoïd-geïnduceerde DM moet altijd worden overwogen bij oncologische patiënten.

Diagnostische overwegingen

Wanneer hyperglykemie aanwezig is, worden urine ketonen tests en bloed pH metingen aanbevolen voor een vroege diagnose van diabetische ketoacidose (DKA). Gebruik van SGLT2-remmers is een extra risicofactor voor DKA (93). HbA1c is geen goede screeningparameter vanwege het typisch acute begin van hyperglykemie bij ICI-geïnduceerde DM, hoewel het eerdere niet gediagnosticeerde DM aan het licht kan brengen. Autoantilichamen tegen glutaminezuur decarboxylase (GAD), islet antigen-2 (IA2), insuline (IAA) en de zinktransporter ZnT8 zijn zeer specifiek voor auto-immuundiabetes en worden ook gerapporteerd in gevallen van ICI-geïnduceerde DM. Insuline- en C-peptide niveaus meten kan helpen bij de evaluatie van de endogene insulinesecretie.

Samenvatting van het bewijsmateriaal

In onze systematische review zijn twee studies opgenomen, die beide aantonen dat insulinebehandeling verplicht is voor patiënten met DM na ICI-behandeling met (bijna) geen kans op latere insuline-ontwenning (89, 94). De gerapporteerde diabetesincidenties waren 0,8 en 2,3% na ICI-behandeling met ofwel anti-PD-1 ofwel anti-CTLA-4 monotherapie. In totaal werden 29 patiënten met ICI-geïnduceerde DM gerapporteerd. Remissie van DM en stoppen met insuline werd geconstateerd na stopzetting van ICI bij één enkele patiënt (94). Zie Aanvullende Tabellen voor details.

Aanbevelingen voor diagnose en behandeling

R 4.1 – Wij bevelen aan om patiënten met DKA te behandelen met intraveneuze insuline en vochtreanimatie volgens de huidige richtlijnen. (95) (goede klinische praktijk).

Achtergrond: ICI-geïnduceerde DM ontwikkelt zich meestal snel en patiënten lopen het risico DKA te ontwikkelen als ze niet agressief worden behandeld. Ziekenhuisopname voor behandeling met intraveneuze insulinetoediening en hydratatie is meestal noodzakelijk.

R 4.2 – Wij raden het gebruik van hoge dosis glucocorticoïden voor de behandeling van door ICI veroorzaakte DM af (+000).

Achtergrond: ICI-geïnduceerde DM ontwikkelt zich meestal snel met een ernstig gebrek aan insuline. Er is geen bewijs dat hooggedoseerde glucocorticoïden de bètacelfunctie redden. Een hoge dosis glucocorticoïden verhoogt ook het serumglucose aanzienlijk.

R 4.3 – Wij bevelen de behandeling aan van ICI-geïnduceerde hardnekkige DM als gevolg van eilandjesvernietiging met subcutane insuline (++00) .

Achtergrond: De vernietiging van eilandjes leidt tot een sterk verminderde insulinesecretie. Daarom is de standaardbehandeling een meervoudige insuline-injectie. Bij het plannen van de behandeling moet rekening worden gehouden met de leeftijd, de algemene prognose en de mogelijkheden van de patiënt, en het streefcijfer voor het HbA1c moet individueel worden bepaald. De kans op spontaan herstel is klein. Er zijn geen aanwijzingen dat hooggedoseerde glucocorticoïden de door ICI veroorzaakte DM terugdraaien.

R 4.4 – Wij bevelen geen routinematige complicatiescreening aan in de eerste jaren na de ontwikkeling van door ICI veroorzaakte DM, rekening houdend met leeftijd en prognose.

Rationale: Omdat ICI-geïnduceerde DM zich snel ontwikkelt, kunnen we aannemen dat er bij de diagnose geen complicaties op lange termijn zijn, maar we stellen voor dat patiënten in een screeningsprogramma worden opgenomen. Als type 2 DM wordt vermoed, stellen we voor de patiënt op te nemen in het reguliere screeningsprogramma voor complicaties.

R 4.5 – Wij bevelen aan dat patiënten met DM passende en regelmatige training krijgen over het omgaan met hun aandoening en behandeling, waaronder voeding en lichaamsbeweging (Goede klinische praktijk).

Rationale: De patiënten hebben dezelfde educatie in zelfmanagement nodig als patiënten met type 1 DM.

Bijnieren

Primaire bijnierinsufficiëntie is een zeldzame complicatie van ICI’s, en tot nu toe zijn in de literatuur slechts weinig gevallen beschreven, waardoor een schatting van de incidentie zeer moeilijk is. (4, 96). Een recent onderzoek van de WHO VigiBase gaf aan dat van de 50 000 ICI-geassocieerde bijwerkingen die sinds 2008 waren gemeld, er 451 gevallen van primaire bijnierinsufficiëntie waren, waarvan er 46 als definitief werden beschouwd (97).

Bewijs voor een onderliggende auto-immuunassociatie is gedocumenteerd na het gebruik van PD-1 en PD-L1 remmers, waaronder atezolizumab (98), pembrolizumab (99, 100), en nivolumab (101). In sommige van deze gevallen waren 21-hydroxylase autoantilichamen aanwezig (98, 99), de auto-immuun biomarker geassocieerd met reguliere auto-immuun bijnierinsufficiëntie (102). Of de patiënten al vóór de behandeling met ICI autoantilichamen tegen de bijnierschors hadden, was niet duidelijk, en mogelijk was er sprake van een subklinische auto-immuunreactiviteit. Verschillende patiënten hadden een HLA-genotype dat geassocieerd wordt met auto-immuun endocrinopathieën. Veel gevallen vertoonden andere orgaanspecifieke auto-immuunziekten, meestal auto-immuun schildklierziekte, maar soms ook T1D (103).

Diagnostische overwegingen

De diagnose van primaire bijnierinsufficiëntie volgt de richtlijnen van de Endocrine Society (48). Vaak geeft een gepaarde ochtend cortisol en ACTH de diagnose, waarbij een laag cortisol (vaak lager dan 100 nmol/L) en een ACTH-waarde van meer dan twee maal de bovenste referentielimiet aan het licht komen. Als de testresultaten onduidelijk zijn, kan een standaard 250 µg synacthentest worden gebruikt, waarbij de totale cortisolspiegel na 60 minuten moet stijgen tot meer dan 485 nmol/L met behulp van vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie. (104). De cut-off is assay-afhankelijk en in het algemeen geven immunoassays iets hogere waarden dan assays op basis van tandemmassaspectrometrie. Pas op dat het gebruik van oraal oestrogeen de totale cortisolspiegel verhoogt en valselijk normale resultaten kan geven ondanks de aanwezigheid van bijnierinsufficiëntie. Aanbevolen wordt te screenen op auto-antilichamen tegen 21-hydroxylase auto-antilichamen, omdat dit een specifieke marker is voor auto-immuniteit tegen de bijnierschors. In de setting van kwaadaardige ziekte raden we ook een CT-scan van de bijnierregio aan om eventuele primaire tumoren of uitzaaiingen op te sporen.

Synthese van bewijsmateriaal

Er zijn geen studies naar door ICI veroorzaakte bijnierinsufficiëntie en de behandeling daarvan van goede kwaliteit. Eén studie rapporteerde over 10 patiënten met bijnierinsufficiëntie (3,5% van het volledige cohort); van één patiënt werd vermoed dat hij zich in de vroege stadia van het lege sella syndroom bevond, alle andere patiënten waren bevestigd of verdacht van secundaire bijnierinsufficiëntie (zie aanvullende tabellen voor details). Hoewel vier patiënten ook bijniermetastasen vertoonden op beeldvorming (105). Alle patiënten werden behandeld met corticosteroïden, maar er werd geen systematische biochemische evaluatie na behandeling gepresenteerd.

Aanbevelingen voor behandeling en follow-up

R 5.1 – Wij raden het gebruik van hooggedoseerde glucocorticoïden voor de behandeling van primaire bijnierinsufficiëntie af (+000).

Rationale: Er is geen bewijs voor de werkzaamheid van de behandeling en hooggedoseerde glucocorticoïden vormen een risico op het induceren van secundaire bijnierinsufficiëntie.

R 5.2 – Wij bevelen standaard glucocorticoïdvervangende therapie aan voor patiënten met bewezen primaire bijnierinsufficiëntie (goede klinische praktijk).

Rationale: Er zijn geen meldingen van spontaan herstel na beëindiging van ICI. Als we aannemen dat ICI-geïnduceerde bijnierinsufficiëntie door dezelfde mechanismen wordt veroorzaakt als gewone auto-immuun bijnierinsufficiëntie, dan is omkeerbaarheid zeer zeldzaam, hoewel residuele bijnierfunctie is gemeld (106). Wij bevelen hydrocortison aan in een dosis van 15-25 mg of cortisonacetaat 20-30 mg verdeeld in twee of drie dagelijkse doses. Als alternatief kan de formulering met verlengde afgifte van hydrocortison, Plenadren®, worden gebruikt in een dosis van 20 mg eenmaal daags. (107). Prednisolon in 3-4 mg per dag is een alternatief, maar voor dexamethason is geen plaats in de substitutietherapie, omdat er een groot risico bestaat op Cushingoïde bijwerkingen en onderdrukking van de HPA-as.

 

R 5.3 – Wij bevelen standaard vervanging van mineralocorticoïden aan voor patiënten met bewezen primaire bijnierinsufficiëntie (goede klinische praktijk).

Rationale: Er is geen bewijs voor spontaan herstel na stopzetting van ICI-therapie. Omdat vernietiging van de bijnierschors een tekort aan aldosteron veroorzaakt, wordt vervangingstherapie met fludrocortison (0,05 – 0,15 mg) en een dieet zonder zoutbeperking aanbevolen. Hydrocortison en cortisonacetaat hebben enig mineralocorticoïd effect, prednisolon minder. Er kan dus een iets hogere mineralocorticoïde dosis nodig zijn (bijv. 0,05 mg) als de patiënt overgaat op prednisolon in vergelijking met hydrocortison en cortisonacetaat.

 

R 5.4 – Wij raden aan niet abrupt te stoppen met glucocorticoïde en/of mineralocorticoïde vervanging zonder formele controle van de bijnierfunctie, ook al is de ICI gestopt (goede klinische praktijk).

Rationale: Omdat er geen bewijs van herstel is, is het essentieel dat de bijnierfunctie wordt gecontroleerd voordat de corticosteroïden worden gestopt. Wij bevelen de standaard 250 µg synacthen test en test van aldosteron en renine niveaus aan.

 

R 5.5 – Wij bevelen aan dat patiënten met primaire bijnierinsufficiëntie passende en regelmatige training krijgen over het beheer van hun glucocorticoïdbehandeling tijdens ziekteperioden (“Sick Day Rules”) (goede klinische praktijk).

Achtergrond: Bijniercrises kunnen vermeden en/of verlicht worden door een vroegtijdige behandeling die gestart wordt door de patiënt of een familielid dat voorlichting heeft gekregen over deze aandoeningen. Zelfmanagement moet dus bestaan uit training in het doseren van stress (‘sick day rules’), het zelf toedienen van hydrocortison injectie in geval van nood en het verstrekken van de juiste hulpmiddelen (bijv. steroïden-noodkaart, identificatiearmband/halsketting, zorgplan waarin het beheer van de bijniercrisis en de peri-operatieve glucocorticoïdbehoefte wordt uiteengezet) om nauwkeurige communicatie over hun aandoeningen en behandeling met andere zorgverleners mogelijk te maken. Overweeg verwijzing naar een patiëntenondersteuningsgroep (indien beschikbaar) voor voortdurende collegiale ondersteuning.

Parathyroïden

Primaire hypoparathyreoïdie is een zeldzame bijwerking van immunotherapie, die in de literatuur in slechts zes gevallen is gemeld (108-113). Interessant is dat sommige prospectieve studies een hoge incidentie van hypocalcemie meldden bij patiënten met ICI, maar dit kan vertekend zijn door fluctuaties in albuminespiegel en acute nierinsufficiëntie (114). Sri Nalluru et al. toonden inderdaad onlangs in een serie van 178 patiënten behandeld met nivolumab, pembrolizumab of ipilimumab, dat slechts één patiënt zich daadwerkelijk presenteerde met hypocalcemie na correctie voor albumine (115).

In gevallen van hypoparathyreoïdie veroorzaakt door ICI presenteerden alle in de literatuur beschreven patiënten zich met symptomatische hypocalcemie met intense vermoeidheid, paresthesie, misselijkheid en algemene zwakte. Bij de diagnose bleek het serumcalcium zeer laag te zijn (tussen 1,25 en 1,62 mmol/L, normaal 2,20-2,55), met ondetecteerbare of laag-normale PTH-spiegels. Elektrocardiogrammen toonden verlengde gecorrigeerde QT-intervallen (tussen 481 en 493 ms) in de vier gevallen waarin dit werd gemeld.

Drie patiënten presenteerden zich met hypoparathyreoïdie terwijl ze combinatietherapie kregen met nivolumab en ipilimumab; twee kregen alleen pembrolizumab en één alleen nivolumab (respectievelijk twee cycli en 15 cycli). Hypoparathyreoïdie trad op tussen twee en 15 cycli ICI. De meeste gevallen van hypoparathyreoïdie waren onomkeerbaar. Interessant is dat bij één patiënt de hypocalcemie verergerde ondanks het intrekken van ICI. Hoewel de expressie van PD-1/PD-L1 of CTLA4 in normaal bijschildklierweefsel niet bekend is, rapporteerden Pan et al. PD-1 expressie in 30% van 28 bijschildkliercarcinomen, en 49% van 63 bijschildklieradenomen. Dit zou kunnen verklaren waarom de drie gevallen van hypoparathyreoïdie optraden na gebruik van ten minste één PD-1 ICI (116). Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat vastgestelde hypoparathyreoïdie omkeerbaar is.

De auto-immune aard van ICI-gerelateerde hypoparathyreoïdie was gebaseerd op het vinden van activerende calcium sensing receptor (CaSR) autoantilichamen in drie gevallen (108-110). Ook werd een specifieke herkenning van functionele epitopen op de receptor aangetoond (108-110). In één geval werden CaSR-antilichamen bij lage titer gedetecteerd en vervolgens als niet-specifiek beschouwd (hun stimulerende activiteit werd niet onderzocht en functioneel inerte CaSR-antilichamen kunnen worden aangetroffen bij gezonde proefpersonen) (111). De hypoparathyreoïdie, die bij deze patiënt ook gepaard ging met colitis en artritis, verbeterde duidelijk tijdens de glucocorticoïdtherapie. Het mechanisme is dus in het voordeel van een immuungemedieerde ontsteking binnen de bijschildklier.

Hypercalciëmie bij patiënten onder ICI is ook gemeld, maar lijkt niet-PTH-gemedieerd te zijn in de context van humorale hypercalciëmie van maligniteit of PTH-gerelateerde peptideproductie. Onlangs werd een geval van calcitriol-gemedieerde resistente hypercalcemie gemeld bij een patiënt die behandeld werd met nivolumab (117). Momenteel is er geen bewijs voor een direct of indirect effect van ICI-therapie op het botmetabolisme.  Niettemin moeten calcium- en vitamine D-supplementen worden gegeven bij alle patiënten die met ICI worden behandeld. Bovendien moeten botresorptieve middelen worden gegeven aan degenen die met hoge dosis glucocorticoïden worden behandeld.

Bewijsmateriaal

Er zijn alleen geïsoleerde gevallen bekend.

Aanbevelingen voor behandeling

R 6.1 – Wij raden het gebruik van hoge dosis glucocorticoïden af voor de behandeling van hypoparathyreoïdie bij patiënten onder ICI-behandeling; wij raden aan dezelfde behandeling te geven als gebruikt wordt bij hypoparathyreoïdie door andere oorzaken (++00).

Achtergrond: Het belangrijkste doel is symptomatische hypocalcemie te corrigeren en complicaties op korte en lange termijn te vermijden die verband houden met hypoparathyreoïdie of de standaardbehandeling daarvan (calciumsupplementen en actieve vitamine D), zoals paresthesie, neuropsychiatrische stoornissen, renale calcinose. (118).

R 6.2 – Wij raden het gebruik van recombinant PTH voor hypoparathyreoïdie af.

Achtergrond: Er zijn meldingen van osteosarcoom in rattenmodellen na gebruik van teriparatide (PTH1-34) en full-length PTH (119). Hoewel het veilig wordt geacht voor gebruik bij volwassenen met osteoporose en voor vervangingstherapie bij hypoparathyreoïdie (120)stellen wij voor geen recombinant PTH te gebruiken.

Polyendocrinopathie

Polyendocrinopathie komt vaak voor na ICI-behandeling, zoals ook het geval is bij auto-immuun endocriene ziekten in het algemeen. In totaal heeft 15-30% van de patiënten met T1D een andere auto-immuunziekte, meestal auto-immuun schildklierziekte (121), en in het geval van auto-immuun primaire bijnierinsufficiëntie wordt polyendocrinopathie gezien in twee derde van de gevallen (122, 123). ICI-geïnduceerde polyendocrinopathie wordt meestal waargenomen als de combinatie van schildklierziekte en een andere endocrinopathie; hypofysitis, T1D, of primaire bijnierinsufficiëntie.

Aanbevelingen voor follow-up

R 7.1 – Wij bevelen aan dat artsen en patiënten bewust worden gemaakt van het feit dat endocrinopathieën clusteren, en dat screening op andere endocrinopathieën laagdrempelig wordt uitgevoerd, zelfs bij een lichte klinische verdenking (goede klinische praktijk).

Achtergrond: Op grond van de frequentie van polyendocrinopathie bij reguliere orgaanspecifieke auto-immuunziekten is te verwachten dat soortgelijke frequenties kunnen voorkomen bij ICI-geïnduceerde endocrinopathieën. Dit wordt ondersteund door een aantal case reports.

Patiënteneducatie, empowerment en betrokkenheid

Patiënten die endocriene disfunctie hebben ontwikkeld tijdens of na ICI-behandeling zullen waarschijnlijk een of meer levenslange hormoonvervangende therapieën nodig hebben. Daarom is het cruciaal dat patiënten adequate training en ondersteuning krijgen om hun aandoening effectief te beheren en te zorgen voor continuïteit van veilige zorg wanneer ze acute zorginterventies nodig hebben. Effectief zelfmanagement kan worden ondersteund door het aanbieden van passend onderwijs, empowerment en betrokkenheid.

Uitgebreide patiëntenvoorlichting is een essentieel onderdeel van toxiciteitsbeheer en hoogwaardige kankerzorg. Een groter bewustzijn van de verwachte en mogelijke bijwerkingen verbetert de copingvaardigheden en veerkracht van patiënten, wat leidt tot therapietrouw en betere gezondheidsresultaten. Voor een effectief beheer van bijwerkingen zijn vroege herkenning en start van de behandeling essentieel. Het optreden of verergeren van nieuwe symptomen en verschijnselen moet onmiddellijk worden gemeld. Patiënten moeten endocrien zelfmanagement vermijden zonder coördinatie met hun multidisciplinaire team, waaronder een endocrinoloog. Patiënten moeten ook worden geïnformeerd dat bijwerkingen op elk moment en zelfs na stopzetting van de ICI-behandeling kunnen optreden.

In het bijzonder moeten patiënten met cortisoldeficiëntie geleerd worden hoe ze hun glucocorticoïdbehandeling moeten aanpassen tijdens periodes van intercurrente ziekte (‘Sick Day Rules’), en getraind worden in de voorbereiding en toediening van glucocorticoïdinjecties in geval van nood. Ze moeten een medische waarschuwingsarmband/halsketting dragen en een steroïdenwaarschuwingskaart bij zich dragen om de juiste behandeling in geval van een bijniercrisis door te geven. Wij moedigen aan dat patiënten met bijnierinsufficiëntie worden doorverwezen naar een patiëntenondersteuningsgroep (indien beschikbaar) voor voortdurende collegiale ondersteuning.

Patiënten met diabetes mellitus moeten passende en regelmatige training krijgen over het omgaan met hun diabetes, inclusief voeding en lichaamsbeweging, en verwezen worden naar een patiëntenondersteuningsgroep (indien beschikbaar) voor voortdurende collegiale ondersteuning.

Conclusies en toekomstige richtingen

ICI’s hebben belangrijke endocriene bijwerkingen waarvan artsen die deze patiënten behandelen op de hoogte moeten zijn, omdat ze relatief vaak voorkomen, en hun behandeling verschilt op drie belangrijke punten van andere immuungerelateerde bijwerkingen: 1) ICI-therapie kan in de meeste gevallen worden voortgezet, 2) hoge doses glucocorticoïden zijn zelden nodig voor behandeling, en 3) endocriene deficiëntie blijft meestal bestaan, waardoor levenslange vervanging nodig is, behalve in gevallen met voorbijgaande thyroïditis.

Er is een verrassend gebrek aan rapporten over endocrinopathieën gerelateerd aan ICI-therapie in grote patiëntendatabases die gegevens bevatten over adequaat gediagnosticeerde ICI-geïnduceerde endocrinopathieën bij patiënten die in de loop der tijd worden gevolgd. Aangezien het aanbod van ICI’s zich uitbreidt, is er behoefte aan het opzetten van registers met langdurige follow-up, niet alleen om bijwerkingen te registreren, maar ook de uitkomst van oncologische en endocriene behandelingen.

Financiering

Erkenningen

De auteurs van de richtlijn willen de aangewezen deskundigen bedanken voor hun beoordeling en aanvullende leden van de European Society of Endocrinology voor waardevol en kritisch commentaar.

Referenties

 1. Postow MA, Chesney J, Pavlick AC, et al. Nivolumab en ipilimumab versus ipilimumab bij onbehandeld melanoom. N. Engl. J. Med. 2015;372(21):2006‐17. doi:10.1056/NEJMoa1414428
 2. Wei SC, Duffy CR, Allison JP. Fundamentele mechanismen van Immune Checkpoint Blockade Therapie. Cancer Discov. 2018;8(9):1069-86. doi:10.1158/2159-8290.CD-18-0367
 3. Pardoll DM. De blokkade van immuuncheckpoints bij kankerimmunotherapie. Nat Rev Cancer. 2012;12(4):252-64. doi:10.1038/nrc3239
 4. Chang LS, Barroso-Sousa R, Tolaney SM, Hodi FS, Kaiser UB, Min L. Endocrine Toxicity of Cancer Immunotherapy Targeting Immune Checkpoints. Endocr Rev. 2019;40(1):17-65. doi:10.1210/er.2018-00006.
 5. Ribas A, Wolchok JD. Kankerimmunotherapie met behulp van checkpointblokkade. Science. 2018;359(6382):1350-5. doi:10.1126/science.aar4060
 6. Cameron F, Whiteside G, Perry C. Ipilimumab: eerste wereldwijde goedkeuring. Drugs. 2011;71(8):1093-104. doi:10.2165/11594010-000000000-00000
 7. Kyi C, Postow MA. Immune checkpoint inhibitor combinaties bij vaste tumoren: kansen en uitdagingen. Immunotherapie. 2016;8(7):821-37. doi:10.2217/imt-2016-0002
 8. Vaddepally RK, Kharel P, Pandey R, Garje R, Chandra AB. Review of Indications of FDA-Approved Immune Checkpoint Inhibitors per NCCN Guidelines with the Level of Evidence. Cancers (Basel). 2020;12(3). doi:10.3390/cancers12030738
 9. Klempner SJ, Fabrizio D, Bane S, et al. Tumor Mutational Burden as a Predictive Biomarker for Response to Immune Checkpoint Inhibitors: A Review of Current Evidence. Oncologist. 2020;25(1):e147-e59. doi:10.1634/theoncologist.2019-0244
 10. Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, et al. Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J. Clin. Oncol. 2018;36(17):1714-68. doi:10.1200/JCO.2017.77.6385
 11. Ramos-Casals M, Brahmer JR, Callahan MK, et al. Immuungerelateerde bijwerkingen van checkpointremmers. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):38. doi:10.1038/s41572-020-0160-6
 12. Wang DY, Salem JE, Cohen JV, et al. Fatale toxische effecten geassocieerd met immuuncheckpointremmers: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol. 2018;4(12):1721-8. doi:10.1001/jamaoncol.2018.3923
 13. Zhao Z, Wang X, Qu J, et al. Immuungerelateerde bijwerkingen geassocieerd met uitkomsten bij patiënten met NSCLC behandeld met anti-PD-1-remmers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Oncol. 2021;11:708195. doi:10.3389/fonc.2021.708195
 14. Pinato DJ, Marron TU, Mishra-Kalyani PS, et al. Behandelingsgerelateerde toxiciteit en verbeterd resultaat van immunotherapie bij hepatocellulaire kanker: Bewijs uit een FDA gepoolde analyse van belangrijke klinische onderzoeken met validatie uit de routinepraktijk. Eur. J. Cancer. 2021;157:140-52. doi:10.1016/j.ejca.2021.08.020
 15. Paschou SA, Liontos M, Eleftherakis-Papaiakovou E, et al. Oncologische patiënten met endocriene complicaties na immunotherapie met checkpointremmers vertonen langere progressievrije en algehele overleving. Front. Oncol. 2022;12:847917. doi:10.3389/fonc.2022.847917
 16. Arima H, Iwama S, Inaba H, et al. Beheer van immuungerelateerde bijwerkingen in endocriene organen veroorzaakt door immuuncheckpointremmers: klinische richtlijnen van de Japan Endocrine Society. Endocr. J. 2019;66(7):581-6. doi:10.1507/endocrj.EJ19-0163.
 17. Castinetti F, Albarel F, Archambeaud F, et al. French endocrine society guidance on endocrine side effects of immunotherapy. Endocr. Relat. Cancer. 2019;26(2):G1-G18. doi:http://dx.doi.org/10.1530/ERC-18-0320
 18. Girotra M, Hansen A, Farooki A, et al. The Current Understanding of the Endocrine Effects From Immune Checkpoint Inhibitors and Recommendations for Management. JNCI Cancer Spectr. 2018;2(3):pky021. doi:10.1093/jncics/pky021.
 19. Higham CE, Olsson-Brown A, Carroll P, et al. SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY ENDOCRINE EMERGENCY GUIDANCE: Acute management van de endocriene complicaties van checkpoint inhibitor therapie. Endocr Connect. 2018;7(7):G1-G7. doi:10.1530/EC-18-0068
 20. Ferrari SM, Fallahi P, Galetta F, Citi E, Benvenga S, Antonelli A. Schildklierafwijkingen geïnduceerd door checkpointremmers. Rev. Endocr. Metab. Disord. 2018;19(4):325-33. doi:10.1007/s11154-018-9463-2
 21. Barroso-Sousa R, Ott PA, Hodi FS, Kaiser UB, Tolaney SM, Min L. Endocriene disfunctie geïnduceerd door immuuncheckpointremmers: Praktische aanbevelingen voor diagnose en klinisch beheer. Cancer. 2018;124(6):1111-21. doi:10.1002/cncr.31200
 22. Martins F, Sofiya L, Sykiotis GP, et al. Bijwerkingen van immuuncheckpointremmers: epidemiologie, management en surveillance. Nat. Rev. Clin. Oncol. 2019;16(9):563-80. doi:10.1038/s41571-019-0218-0
 23. SA P, K S, T P, et al. Hoe we endocriene complicaties van immuuncheckpointremmers behandelen. ESMO Open [in press]. 2020.
 24. Wright JJ, Powers AC, Johnson DB. Endocriene toxiciteiten van immuuncheckpointremmers. Nat. Rev. Endocrinol. 2021;17(7):389-99. doi:10.1038/s41574-021-00484-3
 25. Dekkers OM, Burman P. ESE-richtlijnen, waarom en hoe. Eur. J. Endocrinol. 2015;173(2):E1-2. doi:10.1530/eje-15-0625
 26. Langer G, Meerpohl JJ, Perleth M, Gartlehner G, Kaminski-Hartenthaler A, Schünemann H. [GRADE-richtlijnen: 1. Inleiding – GRADE-bewijsprofielen en overzichtstabellen van bevindingen]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2012;106(5):357-68. doi:10.1016/j.zefq.2012.05.017
 27. van der Kooij MK, Suijkerbuijk KPM, Aarts MJB, et al. Safety and Efficacy of Checkpoint Inhibition in Patients With Melanoma and Preexisting Autoimmune Disease : A Cohort Study. Ann. Intern. Med. 2021. doi:10.7326/M20-3419.
 28. Johnson DB, Sullivan RJ, Ott PA, et al. Ipilimumab Therapy in Patients With Advanced Melanoma and Preexisting Autoimmune Disorders. JAMA Oncol. 2016;2(2):234-40. doi:10.1001/jamaoncol.2015.4368
 29. Danlos FX, Voisin AL, Dyevre V, et al. Veiligheid en werkzaamheid van anti-geprogrammeerde dood 1 antilichamen bij patiënten met kanker en reeds bestaande auto-immuun- of ontstekingsziekte. Eur. J. Cancer. 2018;91:21-9. doi:10.1016/j.ejca.2017.12.008
 30. Haanen JBAG, Carbonnel F, Robert C, et al. Beheer van toxiciteiten van immunotherapie: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. Ann. Oncol. 2017;28:iv119-iv42. doi:https://doi.org/10.1093/annonc/mdx225
 31. Di Dalmazi G, Ippolito S, Lupi I, Caturegli P. Hypofysitis geïnduceerd door immuuncheckpointremmers: een evaluatie over 10 jaar. Expert Rev. Endocrinol. Metab. 2019;14(6):381-98. doi:10.1080/17446651.2019.1701434
 32. Fernandes S, Varlamov EV, McCartney S, Fleseriu M. Een nieuwe etiologie van hypofysitis: Immune Checkpoint Inhibitors. Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 2020;49(3):387-99. doi:10.1016/j.ecl.2020.05.002.
 33. Bai X, Chen X, Wu X, et al. Immune checkpoint inhibitor-associated pituitary adverse events: an observational, retrospective, disproportionality study. J. Endocrinol. Invest. 2020;43(10):1473-83. doi:10.1007/s40618-020-01226-4
 34. Albarel F, Gaudy C, Castinetti F, et al. Lange termijn follow-up van ipilimumab-geïnduceerde hypofysitis, een veel voorkomende bijwerking van het anti-CTLA-4 antilichaam bij melanoom. Eur. J. Endocrinol. 2015;172(2):195-204. doi:10.1530/eje-14-0845
 35. Min L, Hodi FS, Giobbie-Hurder A, et al. Systemische behandeling met hoge dosis corticosteroïden verbetert de uitkomst van ipilimumab-gerelateerde hypofysitis niet: een retrospectieve cohortstudie. Clin. Cancer Res. 2015;21(4):749-55. doi:10.1158/1078-0432.Ccr-14-2353.
 36. Langlois F, Varlamov EV, Fleseriu M. Hypofysitis, het groeiende spectrum van een zeldzame hypofyseziekte. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2021. doi:10.1210/clinem/dgab672
 37. Kobayashi T, Iwama S, Sugiyama D, et al. Anti-hypofyse antilichamen en vatbare humane leukocyten antigeen allelen als voorspellende biomarkers voor hypofyse disfunctie geïnduceerd door immuuncheckpoint remmers. J Immunother Cancer. 2021;9(5). doi:10.1136/jitc-2021-002493
 38. Tan MH, Iyengar R, Mizokami-Stout K, et al. Spectrum van door immuuncheckpointremmers veroorzaakte endocrinopathieën bij kankerpatiënten: een scoping review van case reports. Clin Diabetes Endocrinol. 2019;5:1. doi:10.1186/s40842-018-0073-4
 39. Faje AT, Lawrence D, Flaherty K, et al. Hoge dosis glucocorticoïden voor de behandeling van ipilimumab-geïnduceerde hypofysitis is geassocieerd met verminderde overleving bij patiënten met melanoom. Cancer. 2018;124(18):3706-14. doi:10.1002/cncr.31629
 40. Fleseriu M, Hashim IA, Karavitaki N, et al. Hormonal Replacement in Hypopituitarism in Adults: Een klinische praktijkrichtlijn van de Endocrine Society. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2016;101(11):3888-921. doi:10.1210/jc.2016-2118
 41. Vuong C, Van Uum SH, O’Dell LE, Lutfy K, Friedman TC. De effecten van opioïden en opioïde analogen op dierlijke en menselijke endocriene systemen. Endocr. Rev. 2010;31(1):98-132. doi:10.1210/er.2009-0009.
 42. Mekki A, Dercle L, Lichtenstein P, et al. Door machine learning gedefinieerde diagnostische criteria voor het onderscheiden van hypofyse-metastasen van auto-immune hypophysitis bij patiënten die een immuuncheckpoint-blokkade therapie ondergaan. Eur. J. Cancer. 2019;119:44-56. doi:10.1016/j.ejca.2019.06.020
 43. Caranci F, Leone G, Ponsiglione A, et al. Beeldvormende bevindingen bij hypofysitis: een overzicht. Radiol. Med. 2020;125(3):319-28. doi:10.1007/s11547-019-01120-x
 44. Garon-Czmil J, Petitpain N, Rouby F, et al. Immune check point inhibitors-geïnduceerde hypofysitis: een retrospectieve analyse van de Franse Pharmacovigilance database. Sci. Rep. 2019;9(1):19419. doi:10.1038/s41598-019-56026-5.
 45. Lam T, Chan MM, Sweeting AN, et al. Ipilimumab-geïnduceerde hypofysitis bij melanoompatiënten: een Australische case-serie. Intern. Med. J. 2015;45(10):1066-73. doi:10.1111/imj.12819.
 46. Levy M, Abeillon J, Dalle S, et al. Anti-PD1 en Anti-PDL1-geïnduceerde hypofysitis: Een cohortstudie van 17 patiënten met longitudinale follow-up. J Clin Med. 2020;9(10). doi:10.3390/jcm9103280
 47. Kobayashi T, Iwama S, Yasuda Y, et al. Hypofysedisfunctie geïnduceerd door immuuncheckpointremmers is geassocieerd met een betere algehele overleving bij zowel kwaadaardig melanoom als niet-kleincellig longcarcinoom: een prospectieve studie. J Immunother Cancer. 2020;8(2). doi:10.1136/jitc-2020-000779
 48. Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, et al. Diagnose en behandeling van primaire bijnierinsufficiëntie: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2016;101(2):364-89. doi:10.1210/jc.2015-1710
 49. Levy BH, Tasker JG. Synaptische regulatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras en de modulatie ervan door glucocorticoïden en stress. Front. Cell. Neurosci. 2012;6:24. doi:10.3389/fncel.2012.00024
 50. Smith DJF, Prabhudev H, Choudhury S, Meeran K. Prednisolon heeft hetzelfde cardiovasculaire risicoprofiel als hydrocortison bij glucocorticoïdvervanging. Endocriene Verbindingen. 2017;6(8):766-72. doi:10.1530/ec-17-0257
 51. Quinkler M, Dahlqvist P, Husebye ES, Kampe O. Een Europese Spoedkaart voor bijnierinsufficiëntie kan levens redden. Eur. J. Intern. Med. 2015;26(1):75-6. doi:10.1016/j.ejim.2014.11.006
 52. Persani L, Brabant G, Dattani M, et al. 2018 European Thyroid Association (ETA) Guidelines on the Diagnosis and Management of Central Hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2018;7(5):225-37. doi:10.1159/000491388.
 53. Koulouri O, Moran C, Halsall D, Chatterjee K, Gurnell M. Valkuilen bij het meten en interpreteren van schildklierfunctietests. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 2013;27(6):745-62. doi:10.1016/j.beem.2013.10.003
 54. Krzyzanowska-Mittermayer K, Mattsson AF, Maiter D, et al. New Neoplasm During GH Replacement in Adults With Pituitary Deficiency Following Malignancy: Een KIMS-analyse. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2018;103(2):523-31. doi:10.1210/jc.2017-01899
 55. Bai X, Chen X, Wu X, Huang Y, Zhuang Y, Lin X. Immune checkpoint inhibitor-associated thyroid dysfunction: a disproportionality analysis using the WHO Adverse Drug Reaction Database, VigiBase. Eur. J. Endocrinol. 2020;182(1):1-9. doi:10.1530/eje-19-0535
 56. Stelmachowska-Banas M, Czajka-Oraniec I. Beheer van endocriene immuungerelateerde bijwerkingen van immuuncheckpointremmers: een bijgewerkt overzicht. Endocr Connect. 2020;9(10):R207-R28. doi:10.1530/EC-20-0342
 57. Iyer PC, Cabanillas ME, Waguespack SG, et al. Immuungerelateerde schildklierontsteking met immuuncheckpointremmers. Thyroid. 2018;28(10):1243-51. doi:10.1089/thy.2018.0116
 58. Brancatella A, Viola N, Brogioni S, et al. Ziekte van Graves geïnduceerd door Immune Checkpoint Inhibitors: A Case Report and Review of the Literature. Eur Thyroid J. 2019;8(4):192-5. doi:10.1159/000501824.
 59. Sagiv O, Kandl TJ, Thakar SD, et al. Extraocular Muscle Enlargement and Thyroid Eye Disease-like Orbital Inflammation Associated with Immune Checkpoint Inhibitor Therapy in Cancer Patients. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2019;35(1):50-2. doi:10.1097/iop.000000001161.
 60. Yang S, Yu KH, Palmer N, Fox K, Kou SC, Kohane IS. Autoimmune Effects of Lung Cancer Immunotherapy Revealed by Data-Driven Analysis on a Nationwide Cohort. Clin. Pharmacol. Ther. 2020;107(2):388-96. doi:10.1002/cpt.1597
 61. Triggianese P, Perricone C, Conigliaro P, Chimenti MS, Perricone R, De Carolis C. Perifere bloed natural killer cellen en milde schildklierafwijkingen bij vrouwen met reproductief falen. Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 2016;29(1):65-75. doi:10.1177/0394632015615130
 62. Delivanis DA, Gustafson MP, Bornschlegl S, et al. Pembrolizumab-geïnduceerde schildklierontsteking: Comprehensive Clinical Review and Insights Into Underlying Involved Mechanisms. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2017;102(8):2770-80. doi:10.1210/jc.2017-00448
 63. de Filette J, Jansen Y, Schreuer M, et al. Incidentie van schildkliergerelateerde bijwerkingen bij melanoompatiënten behandeld met Pembrolizumab. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2016;101(11):4431-9. doi:10.1210/jc.2016-2300
 64. Kotwal A, Gustafson MP, Bornschlegl S, et al. Immune Checkpoint Inhibitor-Induced Thyroiditis Is Associated with Increased Intrathyroidal T Lymphocyte Subpopulations. Thyroid. 2020;30(10):1440-50. doi:10.1089/thy.2020.0075
 65. Osorio JC, Ni A, Chaft JE, et al. Antilichaam-gemedieerde schildklierdisfunctie tijdens T-cel checkpoint blokkade bij patiënten met niet-kleincellige longkanker. Ann. Oncol. 2017;28(3):583-9. doi:10.1093/annonc/mdw640
 66. Brilli L, Danielli R, Campanile M, et al. Basislijn serum TSH-spiegels voorspellen de afwezigheid van schildklierdisfunctie bij kankerpatiënten behandeld met immunotherapie. J. Endocrinol. Invest. 2020. doi:10.1007/s40618-020-01480-6
 67. Pollack R, Ashash A, Cahn A, Rottenberg Y, Stern H, Dresner-Pollak R. Immune Checkpoint Inhibitor-induced Thyroid Dysfunction is Associated with Higher Body Mass Index. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2020;105(10). doi:10.1210/clinem/dgaa458
 68. Peiró I, Palmero R, Iglesias P, et al. Schildklierdisfunctie geïnduceerd door nivolumab: zoeken naar ziektepatronen en uitkomsten. Endocrine. 2019;64(3):605-13. doi:10.1007/s12020-019-01871-7
 69. Kotwal A, Kottschade L, Ryder M. PD-L1 Inhibitor-Induced Thyroiditis Is Associated with Better Overall Survival in Cancer Patients. Thyroid. 2020;30(2):177-84. doi:10.1089/thy.2019.0250
 70. Lima Ferreira J, Costa C, Marques B, et al. Verbeterde overleving bij patiënten met schildklierfunctietestafwijkingen secundair aan immuuncheckpointremmers. Cancer Immunol. Immunother. 2020. doi:10.1007/s00262-020-02664-y
 71. Mazarico I, Capel I, Giménez-Palop O, et al. Lage frequentie van positieve antithyroïde antilichamen wordt waargenomen bij patiënten met schildklierdisfunctie gerelateerd aan immuuncheckpointremmers. J. Endocrinol. Invest. 2019;42(12):1443-50. doi:10.1007/s40618-019-01058-x
 72. Makita N, Iiri T. Tyrosinekinaseremmer-geïnduceerde schildklieraandoeningen: een overzicht en hypothese. Thyroid. 2013;23(2):151-9. doi:10.1089/thy.2012.0456
 73. Gilmore W, Lund BT, Li P, et al. Herpopulatie van T-, B- en NK-cellen na behandeling met alemtuzumab bij relapsing-remitting multiple sclerose. J. Neuroinflammation. 2020;17(1):189. doi:10.1186/s12974-020-01847-9
 74. Sbardella E, Tenuta M, Sirgiovanni G, et al. Schildklierafwijkingen bij met programmed death 1 remmer behandelde patiënten: Is eerdere therapie met tyrosinekinaseremmers een predisponerende factor? Clin. Endocrinol. (Oxf.). 2020;92(3):258-65. doi:10.1111/cen.14135
 75. Yu CW, Yau M, Mezey N, Joarder I, Micieli JA. Neuro-ophthalmische Complicaties van Immune Checkpoint Inhibitors: A Systematic Review. Eye Brain. 2020;12:139-67. doi:10.2147/EB.S277760
 76. Dalvin LA, Shields CL, Orloff M, Sato T, Shields JA. CHECKPOINT INHIBITOR IMMUNE THERAPY: Systemische indicaties en oogheelkundige bijwerkingen. Retina. 2018;38(6):1063-78. doi:10.1097/IAE.0000000000002181
 77. Chau CYC, Shih KC, Chow LLW, Lee VHF. Considerations for Use of Immune Checkpoint Inhibitors in Cancer Therapy for Patients with Co-Existing Thyroid Eye Disease. Ophthalmol Ther. 2021;10(1):5-12. doi:10.1007/s40123-020-00317-y
 78. Puzanov I, Diab A, Abdallah K, et al. Managing toxicities associated with immune checkpoint inhibitors: consensus recommendations from the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) Toxicity Management Working Group. J Immunother Cancer. 2017;5(1):95. doi:10.1186/s40425-017-0300-z
 79. Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, et al. Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J. Clin. Oncol. 2018;36(17):1714-68. doi:10.1200/jco.2017.77.6385
 80. Castinetti F, Albarel F, Archambeaud F, et al. French Endocrine Society Guidance on endocrine side effects of immunotherapy. Endocr. Relat. Cancer. 2019;26(2):G1-G18. doi:10.1530/ERC-18-0320
 81. Ma C, Hodi FS, Giobbie-Hurder A, et al. The Impact of High-Dose Glucocorticoids on the Outcome of Immune-Checkpoint Inhibitor-Related Thyroid Disorders. Cancer Immunol Res. 2019;7(7):1214-20. doi:10.1158/2326-6066.Cir-18-0613.
 82. Paragliola RM, Corsello A, Papi G, et al. Immunoassay Interference on Thyroid Function Tests During Treatment with Nivolumab. Thyroid. 2020;30(7):1091-4. doi:10.1089/thy.2019.0799
 83. Garon-Czmil J, Petitpain N, Rouby F, et al. Schildklierontsteking en immuuncheckpointremmers: de post-marketing ervaring met behulp van de Franse Nationale Farmacovigilantie database. Fundam. Clin. Pharmacol. 2019;33(2):241-9. doi:10.1111/fcp.12423
 84. Olsson-Brown A, Lord R, Sacco J, Wagg J, Coles M, Pirmohamed M. Twee verschillende klinische patronen van checkpointinhibitor-geïnduceerde schildklierdisfunctie. Endocr Connect. 2020;9(4):318-25. doi:10.1530/ec-19-0473
 85. Scott ES, Long GV, Guminski A, Clifton-Bligh RJ, Menzies AM, Tsang VH. Het spectrum, de incidentie, de kinetiek en het beheer van endocrinopathieën met immuuncheckpointremmers voor metastatisch melanoom. Eur. J. Endocrinol. 2018;178(2):173-80. doi:10.1530/eje-17-0810
 86. Pearce SH, Brabant G, Duntas LH, et al. ETA-richtlijn 2013: Management van Subklinische Hypothyreoïdie. Eur Thyroid J. 2013;2(4):215-28. doi:10.1159/000356507.
 87. Stott DJ, Rodondi N, Kearney PM, et al. Schildklierhormoontherapie voor oudere volwassenen met subklinische hypothyreoïdie. N. Engl. J. Med. 2017;376(26):2534-44. doi:10.1056/NEJMoa1603825
 88. Tsang VHM, McGrath RT, Clifton-Bligh RJ, et al. Checkpoint Inhibitor-Associated Autoimmune Diabetes Is Distinct From Type 1 Diabetes. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2019;104(11):5499-506. doi:10.1210/jc.2019-00423
 89. Kotwal A, Haddox C, Block M, Kudva YC. Immuuncheckpointremmers: een opkomende oorzaak van insuline-afhankelijke diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care. 2019;7(1):e000591. doi:10.1136/bmjdrc-2018-000591
 90. Stamatouli AM, Quandt Z, Perdigoto AL, et al. Collateral Damage: Insuline-afhankelijke diabetes geïnduceerd met checkpoint-remmers. Diabetes. 2018;67(8):1471-80. doi:10.2337/dbi18-0002
 91. de Filette J, Andreescu CE, Cools F, Bravenboer B, Velkeniers B. A Systematic Review and Meta-Analysis of Endocrine-Related Adverse Events Associated with Immune Checkpoint Inhibitors. Horm. Metab. Res. 2019;51(3):145-56. doi:10.1055/a-0843-3366.
 92. Wright JJ, Salem JE, Johnson DB, et al. Increased Reporting of Immune Checkpoint Inhibitor-Associated Diabetes. Diabetes Care. 2018;41(12):e150-e1. doi:10.2337/dc18-1465
 93. Goldenberg RM, Berard LD, Cheng AYY, et al. SGLT2 Inhibitor-associated Diabetic Ketoacidosis: Klinisch overzicht en aanbevelingen voor preventie en diagnose. Clin. Ther. 2016;38(12):2654-64.e1. doi:10.1016/j.clinthera.2016.11.002
 94. Gauci ML, Boudou P, Baroudjian B, et al. Voorkomen van diabetes type 1 en type 2 bij patiënten behandeld met immunotherapie (anti-PD-1 en/of anti-CTLA-4) voor metastatisch melanoom: een retrospectieve studie. Cancer Immunol. Immunother. 2018;67(8):1197-208. doi:10.1007/s00262-018-2178-0
 95. Tran TTT, Pease A, Wood AJ, et al. Review of Evidence for Adult Diabetic Ketoacidosis Management Protocols. Front. Endocrinol. (Lausanne). 2017;8:106. doi:10.3389/fendo.2017.00106
 96. Shi Y, Shen M, Zheng X, Yang T. Immune Checkpoint Inhibitor-Induced Adrenalitis and Primary Adrenal Insufficiency: Systematic Review and Optimal Management. Endocr. Pract. 2021;27(2):165-9. doi:10.1016/j.eprac.2020.09.016
 97. Grouthier V, Lebrun-Vignes B, Moey M, et al. Immune Checkpoint Inhibitor-Associated Primary Adrenal Insufficiency: WHO VigiBase Report Analysis. Oncologist. 2020;25(8):696-701. doi:10.1634/theoncologist.2019-0555
 98. Lanzolla G, Coppelli A, Cosottini M, Del Prato S, Marcocci C, Lupi I. Immune Checkpoint Blockade Anti-PD-L1 als Trigger voor Autoimmuun Polyendocrien Syndroom. J Endocr Soc 2019 doi:10.1210/js.2018-00366.
 99. Paepegaey AC, Lheure C, Ratour C, et al. Polyendocrinopathie als gevolg van Pembrolizumab bij een patiënt met een kwaadaardig melanoom. J Endocr Soc. 2017;1(6):646-9. doi:10.1210/js.2017-00170.
 100. Hescot S, Haissaguerre M, Pautier P, Kuhn E, Schlumberger M, Berdelou A. Door immunotherapie veroorzaakte ziekte van Addison: Een zeldzame, aanhoudende en potentieel dodelijke bijwerking. Eur. J. Cancer. 2018;97:57-8. doi:10.1016/j.ejca.2018.04.001
 101. Trainer H, Hulse P, Higham CE, Trainer P, Lorigan P. Hyponatriëmie secundair aan nivolumab-geïnduceerd primair bijnierfalen. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2016;2016. doi:10.1530/edm-16-0108.
 102. Winqvist O, Karlsson FA, Kämpe O. 21-Hydroxylase, een belangrijk auto-antigeen bij de idiopathische ziekte van Addison. Lancet. 1992;339(8809):1559-62. doi:10.1016/0140-6736(92)91829-w
 103. Gunjur A, Klein O, Kee D, Cebon J. Anti-geprogrammeerd celdood eiwit 1 (anti-PD1) immunotherapie geïnduceerd auto-immuun polyendocrien syndroom type II (APS-2): een case report en overzicht van de literatuur. Tijdschrift voor ImmunoTherapie van Kanker. 2019;7(1):241. doi:10.1186/s40425-019-0713-y
 104. Ueland G, Methlie P, Øksnes M, et al. The Short Cosyntropin Test Revisited: New Normal Reference Range Using LC-MS/MS. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2018;103(4):1696-703. doi:10.1210/jc.2017-02602
 105. Ida H, Goto Y, Sato J, et al. Klinische kenmerken van bijnierinsufficiëntie als immuungerelateerde bijwerking bij niet-kleincellige longkanker. Med. Oncol. 2020;37(4):30. doi:10.1007/s12032-020-01357-x
 106. Sævik ÅB, Åkerman A-K, Methlie P, et al. Resterende corticosteroïdproductie bij auto-immuunaddisonziekte. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2020;105(7):2430-41. doi:10.1210/clinem/dgaa256
 107. Johannsson G, Nilsson AG, Bergthorsdottir R, et al. Improved cortisol exposure-time profile and outcome in patients with adrenal insufficiency: a prospective randomized trial of a novel hydrocortisone dual-release formulation. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012;97(2):473-81. doi:10.1210/jc.2011-1926
 108. Dadu R, Rodgers TE, Trinh VA, et al. Calcium-sensing receptor autoantibody-mediated hypoparathyroidism associated with immune checkpoint inhibitor therapy: diagnosis and long-term follow-up. J Immunother Cancer. 2020;8(1). doi:10.1136/jitc-2020-000687
 109. Lupi I, Brancatella A, Cetani F, Latrofa F, Kemp EH, Marcocci C. Activating Antibodies to The Calcium-sensing Receptor in Immunotherapy-induced Hypoparathyroidism. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2020;105(5). doi:10.1210/clinem/dgaa092
 110. Piranavan P, Li Y, Brown E, Kemp EH, Trivedi N. Immune Checkpoint Inhibitor-Induced Hypoparathyroidism Associated With Calcium-Sensing Receptor-Activating Autoantibodies. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2019;104(2):550-6. doi:10.1210/jc.2018-01151
 111. Trinh B, Sanchez GO, Herzig P, Laubli H. Ontstekingsgeïnduceerde hypoparathyreoïdie uitgelokt door combinatie immuuncheckpointblokkade voor melanoom. J Immunother Cancer. 2019;7(1):52. doi:10.1186/s40425-019-0528-x
 112. Umeguchi H, Takenoshita H, Inoue H, et al. Auto-immuungerelateerde primaire hypoparathyreoïdie mogelijk veroorzaakt door de toediening van Pembrolizumab: A Case Report. J. Oncol. Pract. 2018;14(7):449-51. doi:10.1200/JOP.18.00076
 113. Win MA, Thein KZ, Qdaisat A, Yeung SJ. Acute symptomatische hypocalcemie van door immuuncheckpointtherapie geïnduceerde hypoparathyreoïdie. Am. J. Emerg. Med. 2017;35(7):1039 e5- e7. doi:10.1016/j.ajem.2017.02.048.
 114. Manohar S, Kompotiatis P, Thongprayoon C, Cheungpasitporn W, Herrmann J, Herrmann SM. Programmed cell death protein 1 inhibitor behandeling is geassocieerd met acute nierschade en hypocalcemie: meta-analyse. Nephrol. Dial. Transplant. 2019;34(1):108-17. doi:10.1093/ndt/gfy105
 115. Nalluru SS, Piranavan P, Ning Y, Ackula H, Siddiqui AD, Trivedi N. Hypocalcemie met Immune Checkpoint Inhibitors: The Disparity among Various Reports. Int. J. Endocrinol. 2020;2020:7459268. doi:10.1155/2020/7459268
 116. Pan B, Wang A, Pang J, et al. Programmed death ligand 1 (PD-L1) expressie in bijschildkliertumoren. Endocr Connect. 2019;8(7):887-97. doi:10.1530/EC-19-0163
 117. Johnson K, Issa M, Parikh A, et al. Calcitriol-gemedieerde hypercalciëmie als immuungerelateerde bijwerking bij een patiënt die nivolumab en ipilimumab kreeg voor metastatisch niercelcarcinoom, case report. BMC Urol. 2021;21(1):51. doi:10.1186/s12894-021-00825-4
 118. Bollerslev J, Rejnmark L, Marcocci C, et al. European Society of Endocrinology Clinical Guideline: Behandeling van chronische hypoparathyreoïdie bij volwassenen. Eur J Endocrinol. 2015;173(2):G1-20. doi:10.1530/EJE-15-0628
 119. Vahle JL, Sato M, Long GG, et al. Skeletveranderingen bij ratten die gedurende 2 jaar dagelijkse onderhuidse injecties kregen van recombinant humaan parathyroïd hormoon (1-34) en relevantie voor de veiligheid bij de mens. Toxicol. Pathol. 2002;30(3):312-21. doi:10.1080/01926230252929882
 120. Gilsenan A, Midkiff K, Harris D, et al. Beoordeling van de incidentie van osteosarcoom onder teriparatide gebruikers op basis van Medicare Part D en US State Cancer Registry Data. Pharmacoepidemiol. Drug Saf. 2020;29(12):1616-26. doi:10.1002/pds.5103
 121. Van den Driessche A, Eenkhoorn V, Van Gaal L, De Block C. Type 1 diabetes en auto-immuun polyglandulair syndroom: een klinisch overzicht. Neth. J. Med. 2009;67(11):376-87.
 122. Erichsen MM, Løvås K, Skinningsrud B, et al. Klinische, immunologische en genetische kenmerken van auto-immune primaire bijnierinsufficiëntie: Waarnemingen uit een Noors register. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2009;94(12):4882-90. doi:10.1210/jc.2009-1368
 123. Dalin F, Nordling Eriksson G, Dahlqvist P, et al. Klinische en immunologische kenmerken van auto-immuunaddisonziekte: A Nationwide Swedish Multicenter Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2016;102(2):379-89. doi:10.1210/jc.2016-2522